Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 15, Sandviken.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2015, dels anmäla sitt deltagande i stämman till Sandvik AB senast torsdagen den 30 april 2015.

Anmälan om deltagande i stämman ska göras till Sandvik AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd, per telefon 026­-26 09 40 vardagar kl. 09.00–16.00 eller på bolagets webbplats www.sandvik.com/sv. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste torsdagen den 30 april 2015 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon­nummer samt antalet eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten skickas in före stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.sandvik.com/sv.

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Anförande av verkställande direktören.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
 11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräk­ningen samt beslut om avstämningsdag.
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete.
 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 15. Val av styrelse och styrelseordförande.
 16. Val av revisor.
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2015).
 19. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 11 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 11 maj 2015. Om stämman så beslutar, beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 15 maj 2015.

Punkt 12 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att öka flexibiliteten och följa marknadspraxis anser styrelsen att mandatperioden för Sandvik AB:s revisor ska vara ett år enligt huvudregeln i aktiebolagslagen, snarare än fyra år vilket för närvarande anges i Sandvik AB:s bolagsordning.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om ändring av § 7 i bolagsordningen, enligt nedanstående förslag, varvid huvudregeln i aktiebolagslagen gällande revisors mandattid istället kommer att gälla. Den föreslagna ändringen innefattar också en förenklad och mer flexibel ordalydelse gällande det antal revisorer som ska utses.

Gällande ordalydelse Föreslagen ny ordalydelse
§ 7
Stämman skall utse lägst två och högst tre revisorer och med samma antal suppleanter för dem. Stämman kan också utse en revisor, utan suppleant, om stämman till revisor utser ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.
§ 7
Bolaget ska ha lägst en och högst tre revisorer med högst tre suppleanter. Ett registrerat revisionsbolag kan utses till revisor.

Valberedningens förslag

Valberedningen utgörs av dess ordförande Anders Nyberg (AB Industrivärden), Håkan Sandberg (Handelsbanken AB, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa), Kaj Thorén (Alecta), Tomas Hedberg (Swedbank Robur fonder) och Anders Nyrén (Sandviks styrelseordförande).

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar följande:

Punkt 2 – Advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

Punkt 13 – Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 14 – Arvode till styrelsen om sammanlagt 6 100 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) med följande oförändrade fördelning på styrelseledamöterna:

 • Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget: 600 000 kronor
 • Styrelsens ordförande: 1 700 000 kronor
 • Stämmovald ledamot i revisionsutskottet:150 000 kronor
 • Ordförande i revisionsutskottet: 175 000 kronor
 • Stämmovald ledamot i ersättningsutskottet: 100 000 kronor
 • Ordförande i ersättningsutskottet: 125 000 kronor

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt 15 Val av Jennifer Allerton och Claes Boustedt som nya styrelseledamöter. Omval av styrelseledamöterna Olof Faxander, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Hanne de Mora, Anders Nyrén och Lars Westerberg. Omval av Anders Nyrén som styrelsens ordförande.

Simon Thompson har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Jennifer Allerton, född 1951, har en magisterexamen i fysik och kandidatexamen i matematik, fysik och geovetenskap. Hon har innehaft varierande ledande befattningar vid ett antal globala bolag såsom F. Hoffmann-La Roche Ltd, Barclaycard, BOC (numera Linde), Cable & Wireless Business Networks och Unilever plc. Hon är styrelseledamot i Iron Mountain Inc, Aveva Group plc och Oxford Instruments plc.

Claes Boustedt, född 1962, civilekonom, är vice verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB sedan 1997 och verkställande direktör i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB sedan 1995. Han är styrelseledamot i Hufvudstaden AB.

Punkt 16 – Omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2016, vilka i allt väsentligt motsvarar de riktlinjer som antogs av årsstämman 2014.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling.

Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav. För verkställande direktören ska pensionsåldern infalla vid lägst 60 år och för övriga medlemmar av koncernledningen vid lägst 62 år.

Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. För verkställande direktören kan alternativt gälla en uppsägningstid om 24 månader och inget avgångsvederlag. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående långsiktiga incitamentsprogram, hänvisas till not 3.5 i bolagets årsredovisning för 2014.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2015)

Bakgrund

På Sandviks årsstämma 2014 beslutades om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram med krav på investering för samtliga deltagare. Styrelsens avsikt var att även inför årsstämmorna 2015 och 2016 föreslå att beslut fattas om långsiktiga incitamentsprogram enligt samma huvudsakliga principer. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner för 2015 ("LTI 2015") på huvudsakligen samma villkor som 2014 års långsiktiga incitamentsprogram.

Förutom att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen är avsikten med LTI 2015 att även öka Sandvik-koncernens möjlighet att kunna attrahera, behålla och motivera kompetent personal samt förstärka Sandviks fokus och inriktning för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen.

Det totala antalet aktier som kan komma att tilldelas enligt de långsiktiga incitamentsprogrammen under åren 2014–2016 ska vara högst 12 540 000 aktier, vilket motsvarar cirka 1 procent av antalet utestående aktier i Sandvik.

Allmänt

LTI 2015 riktar sig till cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Sandvik-koncernen, uppdelade på fyra kategorier, och omfattar högst 4 500 000 Sandvik-aktier.

För deltagande i LTI 2015 krävs att den anställde till marknadspris senast den 12 juni 2015 investerar i Sandvik-aktier (”Investeringsaktier”). Den anställde kan inom ramen för LTI 2015 investera upp till ett belopp motsvarande 10 procent av sin fasta årslön före skatt vid tidpunkten för investeringen.

Förutsatt sådant förvärv av Investeringsaktier kommer deltagare i LTI 2015 ges rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas Sandvik-aktier enligt de villkor som anges nedan.

Matchningsaktier

Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare, inom samtliga fyra kategorier, rätt att tilldelas en Sandvik-aktie (”Matchningsaktie”).

Prestationsaktier

Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare rätt att, utöver Matchningsaktier, tilldelas ytterligare Sandvik-aktier förutsatt att vissa prestationsmål uppnås (”Prestationsaktier”). Maximalt antal Prestationsaktier som kan komma att tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är:

 • 7 för verkställande direktören,
 • 6 för övrig medlem av koncernledningen (11 personer),
 • 5 för högre chef (ca 60 personer), och
 • 4 för nyckelperson (ca 278 personer).

Varje medlem av koncernledningen ska nominera de personer som ska erbjudas deltagande i LTI 2015 och som ska ingå i kategorierna högre chef respektive nyckelperson, baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Alla nomineringar ska godkännas av verkställande direktören.

Antalet Prestationsaktier som deltagaren slutligen tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är beroende av hur Sandvik-koncernens justerade vinst per aktie utvecklas under räkenskapsåret 2015 i förhållande till justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2014. Styrelsen fastställer de nivåer avseende justerad vinst per aktie under 2015 som måste uppnås för tilldelning av visst antal Prestationsaktier. För att tilldelning över huvud taget ska bli aktuell krävs en ökning av justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2015 med mer än 5 procent i förhållande till justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2014. De nivåer som fastställs samt i vilken utsträckning de har uppnåtts kommer att redovisas i årsredovisningen för 2015.

Förutsättningar för tilldelning

Tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier förutsätter fortlöpande anställning och att samtliga Investeringsaktier innehas under en period om tre år från det att Investeringsaktierna förvärvades (”Intjänandeperioden”). Styrelsens ordförande har rätt att i särskilda fall medge undantag från kravet att Investeringsaktierna ska innehas under hela Intjänandeperioden.

Rätten att tilldelas Matchningsaktier är villkorad av att årsstämman 2016 beslutar om utdelning för räkenskapsåret 2015. Huruvida utdelning beslutas ska dock inte påverka deltagares rätt att tilldelas Prestationsaktier.

Om villkoren för tilldelning som uppställs för LTI 2015 är uppfyllda ska tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier ske under 2018, dock senast den 30 juni 2018. Tilldelning ska ske vederlagsfritt, med förbehåll för skatt.

Justering av antalet Prestationsaktier och/eller Matchningsaktier m.m.

Före tilldelning av Prestationsaktier ska styrelsen pröva om antalet Prestationsaktier är rimligt i förhållande till Sandviks finansiella resultat och ställning, inverkan av större förvärv, avyttringar och andra betydande kapitaltransaktioner, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen reducera antalet Prestationsaktier till det lägre antal som styrelsen bedömer lämpligt eller besluta att ingen tilldelning ska ske.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om omräkning av villkoren för LTI 2015 i händelse av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser i Sandvik.

Styrelsen ska ha rätt att besluta att införa en alternativ kontantbaserad incitamentslösning för deltagare i sådana länder där förvärv av Investeringsaktier eller tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier inte är lämpligt, samt i övrigt om så bedöms vara lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som LTI 2015.

Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2015, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor.

Rätten att tilldelas Matchnings- respektive Prestationsaktier kan inte överlåtas och ger inte deltagaren rätt till kompensation för utdelning som lämnas på underliggande aktier under Intjänandeperioden.

Kostnader för LTI 2015 och säkringsåtgärder

De totala kostnaderna för LTI 2015 vid maximal tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier beräknas till högst 297 miljoner kronor. Kostnaderna kommer att fördelas över åren 2015–2017. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter, och administrativa kostnader för programmet.

De administrativa kostnaderna har beräknats till 3 miljoner kronor. Lönekostnaderna (exklusive sociala avgifter) har beräknats baserat på värdet vid programmets start av de Matchnings- och Prestationsaktier som kan komma att tilldelas vid högsta måluppfyllelse, med avdrag för nuvärdet av förväntad utdelning under Intjänandeperioden. Beräkningen av den maximala kostnaden baseras på maximal måluppfyllelse och ett högsta pris per aktie om 100 kronor.

Sandvik avser att säkra sitt åtagande att leverera upp till 4 500 000 Sandvik-aktier under LTI 2015 genom aktieswapavtal med tredje part. Räntekostnaden för en sådan aktieswap kan med nuvarande ränteläge beräknas uppgå till cirka 5,5 miljoner kronor per år. Mot denna kostnad står dock värdet av eventuella aktieutdelningar. Därutöver tillkommer administrativa kostnader som beräknas uppgå till cirka 0,5 miljoner kronor.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsens ersättningsutskott och har diskuterats och beslutats av styrelsen. Verkställande direktören har inte deltagit i styrelsens diskussion och beslut gällande förslaget.

Majoritetskrav

Beslutet om LTI 2015 kräver en majoritet om mer än hälften av de vid bolagsstämman avgivna rösterna.

Övrigt

För en beskrivning av Sandviks övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till not 3.5 i Sandviks årsredovisning för räkenskapsåret 2014 och bolagets webbplats.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Valberedningens förslag under punkterna 2 och 13–16 samt styrelsens förslag under punkterna 12, 17 och 18 framgår i sin helhet av kallelsen ovan. Valberedningens motiverade yttrande samt presentationen av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.sandvik.com/sv. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande avseende tillämpningen av riktlinjerna för ersättning kommer att vara tillgängliga senast från och med torsdagen den 16 april 2015 hos Sandvik AB på adress Kungsbron 1, sektion G, plan 6, Stockholm, och på bolagets webbplats www.sandvik.com/sv. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress till bolaget.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 1 254 385 923 aktier och röster.

PROGRAM

Inregistreringen till stämman börjar kl. 14.30. En ensemble ur Sandvikens Symfoniorkester kommer att underhålla från kl. 14.30 och utdelning av Wilhelm Haglund-medaljen sker kl. 16.20. Lättare förtäring serveras från kl. 14.30.

Stockholm i mars 2015

SANDVIK AKTIEBOLAG (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel 08-456 12 37.

Årsstämma i Sandvik aktiebolag (PDF-dokument)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.