Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks årsstämma 2014

Sandvik AB höll den 13 maj 2014 årsstämma i Sandviken.

Olof Faxander, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2013 och utvecklingen under första kvartalet 2014. Presentationen omfattade en redogörelse för Sandviks resultat både på koncernnivå och per affärsområde. Olof Faxander underströk att innovation alltid har varit centralt för Sandvik och kommer att vara mycket viktigt för Sandvik även i framtiden. Han berättade också om Sandviks nya vision, We set the industry standard, liksom om koncernens nya kärnvärden: Customer Focus, Passion to win, Innovation och Fair Play.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning om 3,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till fredagen den 16 maj 2014. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 21 maj 2014.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes som styrelseledamöter Olof Faxander, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Anders Nyrén omvaldes till styrelseordförande.

Avgående styrelseledamoten Fredrik Lundberg avtackades.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Jan Kjellgren och Tomas Kärnström samt till suppleanter Thomas Andersson och Alicia Espinosa.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode om 600 000 SEK (tidigare 550 000 SEK) till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget samt arvode om 1 700 000 SEK (tidigare 1 650 000 SEK) till styrelsens ordförande. Vidare beslutades om följande arvoden: 150 000 SEK (oförändrat) till stämmovald ledamot i revisionsutskottet, 175 000 SEK (oförändrat) till ordförande i revisionsutskottet, 100 000 SEK (oförändrat) till stämmovald ledamot i ersättningsutskottet och 125 000 SEK (oförändrat) till ordförande i ersättningsutskottet.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014)
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2014).

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas en Sandvik-aktie. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger även deltagaren rätt att vederlagsfritt tilldelas ytterligare aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls.

Styrelsens avsikt är att också inför årsstämmorna 2015 och 2016 föreslå incitamentsprogram enligt samma principer som LTI 2014. Det totala antalet aktier som kan komma att tilldelas inom ramen för de långsiktiga incitamentsprogrammen under åren 2014–2016 ska vara högst 12 540 000 aktier, vilket motsvarar cirka en procent av antalet utestående aktier i Sandvik. LTI 2014 omfattar högst 3 500 000 aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part.

Den totala kostnaden för LTI 2014 beräknas uppgå till högst 293 miljoner SEK, under antagande om en maximal måluppfyllelse och ett högsta pris per aktie om 100 SEK.

Förslag från aktieägare
Stämman beslutade avslå förslaget från aktieägarna Kjell Andersson och Knut Tersmeden om att sätta koncernens affärsenheter i olika bolag samt dela ut dem till aktieägarna som separatnoterade. Samma två aktieägares förslag om särskild granskning biträddes inte av ägare till erforderligt antal aktier.

Wilhelm Haglund medaljen
Petri Liljaranta, Tapani Sormunen och Sami Hanski, Sandvik Construction, utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för sin utveckling av DPi-serien – en ny serie topphammarborriggar för ovanjordsborrning.

Stockholm den 13 maj 2014

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel. 08 456 12 37 eller Magnus Larsson, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 12 40.

Sandviks årsstämma 2014 (PDF)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.