Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Aktieägarna i Sandvik AB kallas till årsstämma tisdagen den 13 maj 2014 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 15, Sandviken.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande i stämman till Sandvik AB senast onsdagen den 7 maj 2014.

Anmälan om deltagande i stämman ska göras till Sandvik AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd, per telefon 026­-26 09 40 vardagar kl. 09.00–16.00 eller på bolagets webbplats www.sandvik.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste onsdagen den 7 maj 2014 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon­nummer samt antalet eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten skickas in före stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.sandvik.se.

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Anförande av verkställande direktören.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
 11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräk­ningen samt beslut om avstämningsdag.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
 14. Val av styrelse och styrelseordförande.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014).
 17. Förslag från aktieägare:
  a) Särnotering och utdelning till aktieägarna av koncernens affärsenheter.
  b) Tillsättande av oberoende granskningskommitté (Independent Audit Committee).
 18. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 11 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 16 maj 2014. Om stämman så beslutar, beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 21 maj 2014.

Valberedningens förslag

Valberedningen utgörs av dess ordförande Anders Nyberg, AB Industrivärden, Håkan Sandberg, Handelsbanken AB, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa, Kaj Thorén, Alecta, Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder, och Anders Nyrén, Sandviks styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar följande:

Punkt 2 – Advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

Punkt 12 – Sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13 – Arvode till styrelsen:

 • Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget: 600 000 kronor (tidigare 550 000 kronor)
 • Styrelsens ordförande: 1 700 000 kronor (tidigare 1 650 000 kronor)
 • Stämmovald ledamot i revisionsutskottet: 150 000 kronor (oförändrat)
 • Ordförande i revisionsutskottet: 175 000 kronor (oförändrat)
 • Stämmovald ledamot i ersättningsutskottet: 100 000 kronor (oförändrat)
 • Ordförande i ersättningsutskottet: 125 000 kronor (oförändrat)

Punkt 14 Omval av Olof Faxander, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Omval av Anders Nyrén som styrelsens ordförande. Fredrik Lundberg har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2015, vilka i allt väsentligt motsvarar de riktlinjer som antogs av årsstämman 2013.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling.

Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav. För verkställande direktören ska pensionsåldern infalla vid 60 år och för övriga medlemmar av koncernledningen vid 62 år.

Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. För VD kan alternativt gälla en uppsägningstid om 24 månader och inget avgångsvederlag. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014)

Bakgrund
Sedan 2011 har Sandviks årsstämma årligen beslutat om långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i form av personaloptionsprogram. Förutom att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen är avsikten med dessa program att även öka Sandvik-koncernens möjlighet att kunna attrahera, behålla och motivera kompetent personal samt förstärka Sandviks fokus och inriktning för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen.

Styrelsen anser att ett prestationsbaserat aktiesparprogram med krav på investering för samtliga deltagare, i större utsträckning än de nuvarande personaloptionsprogrammen, kommer att främja de avsikter som anges ovan. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner för 2014 ("LTI 2014") i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram, i enlighet med de huvudprinciper som framgår nedan.

Styrelsens avsikt är att även inför årsstämmorna 2015 och 2016 föreslå att beslut fattas om långsiktiga incitamentsprogram i enlighet med nedan föreslagna principer. Det totala antalet aktier som kan komma att tilldelas enligt de långsiktiga incitamentsprogrammen under åren 2014–2016 ska vara högst 12 540 000 aktier, vilket motsvarar cirka 1 procent av antalet utestående aktier i Sandvik.

Allmänt
LTI 2014 riktar sig till cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Sandvik-koncernen, uppdelade på fyra kategorier, och omfattar högst 3 500 000 Sandvik-aktier.

För deltagande i LTI 2014 krävs att den anställde till marknadspris senast den 13 juni 2014 investerar i Sandvik-aktier ("Investeringsaktier"). Den anställde kan inom ramen för LTI 2014 investera upp till ett belopp motsvarande 10 procent av sin fasta kontantlön före skatt för år 2014.

Förutsatt sådant förvärv av Investeringsaktier kommer deltagare i LTI 2014 ges rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas Sandvik-aktier enligt de villkor som anges nedan.

Matchningsaktier
Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare, inom samtliga fyra kategorier, rätt att tilldelas en Sandvik-aktie ("Matchningsaktie").

Prestationsaktier
Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare rätt att, utöver Matchningsaktier, tilldelas ytterligare Sandvik-aktier förutsatt att vissa prestationsmål uppnås ("Prestationsaktier"). Maximalt antal Prestationsaktier som kan komma att tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är:
- 7 för verkställande direktören,
- 6 för övrig medlem i utökade koncernledningen (12 personer),
- 5 för högre chef (ca 60 personer), och
- 4 för nyckelperson (ca 277 personer).

Koncernledningen ska nominera de personer som ska erbjudas deltagande i LTI 2014 och som ska ingå i kategorierna högre chef respektive nyckelperson, baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Beslut härom fattas av verkställande direktören.

Antalet Prestationsaktier som deltagaren slutligen tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är beroende av hur Sandvik-koncernens justerade vinst per aktie utvecklas under räkenskapsåret 2014 i förhållande till justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2013. Styrelsen fastställer de nivåer avseende justerad vinst per aktie under 2014 som måste uppnås för tilldelning av visst antal Prestationsaktier. För att tilldelning över huvud taget ska bli aktuell krävs en ökning av justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2014 med mer än 5 procent i förhållande till justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2013. De nivåer som fastställs samt i vilken utsträckning de har uppnåtts kommer att redovisas i årsredovisningen för 2014.

Förutsättningar för tilldelning
Tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier förutsätter fortlöpande anställning och att samtliga Investeringsaktier innehas under en period om tre år från det att Investeringsaktierna förvärvades ("Intjänandeperioden"). Styrelsens ordförande har rätt att i särskilda fall medge undantag från kravet att Investeringsaktierna ska innehas under hela Intjänandeperioden.

Om villkoren för tilldelning som uppställs för LTI 2014 är uppfyllda ska tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier ske under 2017, dock senast den 30 juni 2017. Tilldelning ska ske vederlagsfritt, med förbehåll för skatt.

Rätten att tilldelas Matchningsaktier är villkorad av att årsstämman 2015 beslutar om utdelning för räkenskapsåret 2014. Huruvida utdelning beslutas ska dock inte påverka deltagares rätt att tilldelas Prestationsaktier.

Justering av antalet Prestationsaktier och/eller Matchningsaktier m.m.
Före tilldelning av Prestationsaktier ska styrelsen pröva om antalet Prestationsaktier är rimligt i förhållande till Sandviks finansiella resultat och ställning, inverkan av större förvärv, avyttringar och andra betydande kapitaltransaktioner, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen reducera antalet Prestationsaktier till det lägre antal som styrelsen bedömer lämpligt eller besluta att ingen tilldelning ska ske.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om omräkning av villkoren för LTI 2014 i händelse av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser i Sandvik.

Styrelsen ska ha rätt att besluta att införa en alternativ kontantbaserad incitamentslösning för deltagare i sådana länder där förvärv av Investeringsaktier eller tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier inte är lämpligt, samt i övrigt om så bedöms vara lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som LTI 2014.

Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2014, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor.

Rätten att tilldelas Matchnings- respektive Prestationsaktier kan inte överlåtas och ger inte deltagaren rätt till kompensation för utdelning som lämnas på underliggande aktier under Intjänandeperioden.

Kostnader för LTI 2014 och säkringsåtgärder
De totala kostnaderna för LTI 2014 vid maximal tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier beräknas till högst 293 miljoner kronor. Kostnaderna kommer att fördelas över åren 2014–2016. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter, och administrativa kostnader för programmet.

De administrativa kostnaderna har beräknats till 5 miljoner kronor. Lönekostnaderna (exklusive sociala avgifter) har beräknats baserat på värdet vid programmets start av de Matchnings- och Prestationsaktier som kan komma att tilldelas vid högsta måluppfyllelse, med avdrag för nuvärdet av förväntad utdelning under Intjänandeperioden. Beräkningen av den maximala kostnaden baseras på maximal måluppfyllelse och ett högsta pris per aktie om 100 kronor.

Sandvik avser att säkra sitt åtagande att leverera upp till 3 500 000 Sandvik-aktier under LTI 2014 genom aktieswapavtal med tredje part. Räntekostnaden för en sådan aktieswap kan med nuvarande ränteläge beräknas uppgå till cirka 7 miljoner kronor per år. Mot denna kostnad står dock värdet av eventuella aktieutdelningar. Därutöver tillkommer administrativa kostnader som beräknas uppgå till cirka 0,5 miljoner kronor.

Beredning av förslaget
Förslaget har beretts av styrelsens ersättningsutskott och har diskuterats och beslutats av styrelsen. Verkställande direktören har inte deltagit i styrelsens diskussion och beslut gällande förslaget.

Majoritetskrav
Beslutet om LTI 2014 kräver en majoritet om mer än hälften av de vid bolagsstämman avgivna rösterna.

Övrigt
För en beskrivning av Sandviks övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till not 3.5 i Sandviks årsredovisning för räkenskapsåret 2013 och bolagets webbplats.

Punkt 17 – Förslag från aktieägare

Aktieägarna Kjell Andersson och Knut Tersmeden har inkommit med följande skrivelse till årsstämman.

Sandviks värdeutveckling har under år 2013 varit mycket dålig. Ägarna har fått se aktievärdet gå ned med drygt 12 procent motsvarande ca 15,7 miljarder. Hade i stället aktien följt Stockholm OMX så hade Sandviks värde stigit med ca 31 miljarder, dvs närmare 47 miljarders skillnad bara under år 2013 till aktieägarnas nackdel. Ett flertal av börsens bolag på A-listan har under senaste året slagit nya kursrekord, något som Sandvikaktien är långt ifrån. Sandvikaktien måste stiga med närmare 70 procent för att nå sitt kursrekord.

Därför föreslås nu följande:

a) Sätt koncernens affärsenheter i olika bolag samt dela ut dem till aktieägarna som separatnoterade. Detta ger ett antal snabbfotade och dynamiska bolag som kan fokusera på sina nischer och bli världsbäst. Detta är en strukturåtgärd som torde öka det samlade värdeskapandet kraftfullt och därmed ge en motsvarande värdeökning för ägarna.

b) Tillsätt en oberoende granskningskommitté/Independent Audit Committee som utvärderar styrelsens och koncernledningens förvaltning av Sandvikkoncernen under de senaste fyra åren samt nu föreliggande planer. Detta skulle ge det stora flertalet av alla aktieägare en etisk och moralisk försäkring att koncernen trots det negativa utfallet skötts på bästa sätt. Dvs ett skydd för minoriteten och de aktieägare som inte deltar i den aktiva förvaltningen.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Valberedningens förslag under punkterna 2 och 12–14, styrelsens förslag under punkterna 15 och 16, samt aktieägarnas förslag under punkten 17 framgår i sin helhet av kallelsen ovan. Valberedningens motiverade yttrande samt presentationen av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.sandvik.se. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande avseende tillämpningen av riktlinjerna för ersättning kommer att vara tillgängliga senast fr.o.m. tisdagen den 22 april 2014 hos Sandvik AB på adress Kungsbron 1, sektion G, plan 6, Stockholm, och på bolagets webbplats www.sandvik.se. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 1 254 385 923 aktier och röster.

PROGRAM FÖR AKTIEÄGARE

Inregistreringen till stämman börjar kl. 14.30. Presentationer gällande Sandviks arbete med innovation samt Sandviks samarbete med Nobelmuseet påbörjas kl. 15.30 och utdelning av Wilhelm Haglund medaljen sker kl. 16.30. Lättare förtäring serveras från kl. 14.30.

Stockholm i april 2014

SANDVIK AKTIEBOLAG (PUBL)

Styrelsen

Kallelse till årsstämman 2014(PDF-dokument, 189 kB)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.