Valberedning inför årsstämman 2014

Sandvik AB:s årsstämma antog den 2 maj 2012 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda.

Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningen har dessutom möjlighet att vid behov adjungera ytterligare en ledamot av styrelsen till valberedningen. Vid bildandet av valberedningen ska ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna, varvid en grupp aktieägare ska anses utgöra en ägare om de har ägargrupperats i Euroclear-systemet. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen ska inför årsstämman 2014 ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelse-ledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Anders Nyberg, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
  • Håkan Sandberg, Handelsbanken AB, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa
  • Kaj Thorén, Alecta
  • Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
  • Anders Nyrén, Sandviks styrelseordförande

Den aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2014 kan göra detta till valberedningens sekreterare Bo Severin (Sandviks chefsjurist) genom post ställd till Sandvik AB,
att: Bo Severin, Box 510, 101 30 Stockholm eller via email: bo.severin@sandvik.com. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2013.

Stockholm den 26 september 2013

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel 08-456 12 37 eller Magnus Larsson, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel. 08-456 12 40.