Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks årsstämma 2013

Sandvik AB höll den 25 april 2013 årsstämma i Sandviken.

"AlttextOmkring 1 000 aktieägare och gäster deltog när Sandvik höll sin årsstämma i Göransson Arena, Sandviken.

Olof Faxander, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2012 och utvecklingen under första kvartalet 2013. Presentationen omfattade en redogörelse för Sandviks resultat per affärsområde men också geografiskt. Olof Faxander redogjorde också för ett antal viktiga händelser under året, som bättre samordning och utnyttjande av koncernresurser och strategiska satsningar på tillväxtmarknader. Han betonade också hur forskning och utveckling är en förutsättning för framgång och att Sandvik utnämnts till ett av världens 100 mest innovativa företag av Thomson Reuters.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2012. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning om 3,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till tisdagen den 30 april 2013. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB måndagen den 6 maj 2013.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes som styrelseledamöter Olof Faxander, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Anders Nyrén omvaldes till styrelseordförande.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Jan Kjellgren och Tomas Kärnström samt till suppleanter Thomas Andersson och Alicia Espinosa.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode om 550 000 SEK (tidigare 525 000 SEK) till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget samt arvode om 1 650 000 SEK (tidigare 1 575 000 SEK) till styrelsens ordförande. Vidare beslutades om följande arvoden: 150 000 SEK (oförändrat) till stämmovald ledamot i revisionsutskottet, 175 000 SEK (oförändrat) till ordförande i revisionsutskottet, 100 000 SEK (oförändrat) till stämmovald ledamot i ersättningsutskottet och 125 000 SEK (oförändrat) till ordförande i ersättningsutskottet.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2013)
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2013), på i allt väsentligt samma villkor som 2011 och 2012 års incitamentsprogram.

Deltagare erbjuds tilldelning av personaloptioner som ger deltagaren möjligheten att, under förutsättning av att vissa prestationsmål uppfylls, efter en treårsperiod förvärva Sandvik-aktier till ett visst lösenpris. För vissa högre befattningshavare krävs en egen investering i Sandvik-aktier för rätt att erhålla personaloptioner och matchningsrätter vilka ger rätt att förvärva Sandvik-aktier efter tre år till ett visst lösenpris.

Programmet omfattar högst 12 000 000 Sandvik-aktier. Under antagande av en aktiekurs om 100 SEK och en förväntad volatilitet om 40 procent samt fem års löptid, beräknas kostnaden för programmet uppgå till cirka 241 MSEK.

Förslag från aktieägare
Vad gäller förslaget om att affärsområdet Sandvik Materials Technology ska delas ut till Sandviks aktieägare och särnoteras på börsen, noterades att detta förslag skulle uppfattas som en uppmaning åt styrelsen att närmare begrunda frågan.

Wilhelm Haglund-medaljen
Silvia Dahlund, Sakari Ruppi och Jenni Zackrisson, Seco Tools, utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för sin utveckling av Seco Tools TP2500 och Duratomic® för svarvning i stål.

Stockholm den 25 april 2013

Sandvik AB

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.