Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks styrelse föreslår ett långsiktigt incitamentsprogram 2013

Sandviks styrelse föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för 2013 (LTI 2013) som omfattar cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen, på i allt väsentligt samma villkor som 2011 och 2012 års incitamentsprogram.

Deltagare erbjuds tilldelning av personaloptioner som ger den anställde möjlighet att, under förutsättning av att vissa prestationsmål uppfylls, efter en treårsperiod förvärva Sandvik-aktier till ett visst lösenpris. För vissa högre befattningshavare krävs även en egen investering i Sandvik-aktier för rätt att erhålla personaloptioner och matchningsrätter vilka ger rätt att förvärva Sandvik-aktier efter tre år till ett visst lösenpris.

LTI 2013 omfattar högst 12 000 000 Sandvik-aktier, motsvarande cirka 1 % av totalt antal aktier i bolaget. Styrelsen har för närvarande ingen avsikt att vidta åtgärder för att säkerställa leverans av Sandvik-aktier under programmet. Under antagande om en aktiekurs om 100 SEK och en förväntad volatilitet om 40 % samt fem års löptid, beräknas kostnaden för LTI 2013 uppgå till cirka 241 MSEK.

Stockholm den 29 januari 2013

Sandvik Aktiebolag (publ)