Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Rekorddeltagande vid Sandviks årsstämma

Sandvik AB höll årsstämma i Sandviken den 2 maj.

Olof Faxander, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2011 och utvecklingen under första kvartalet 2012. Presentationen omfattade en redogörelse för bakgrund, målsättningar och genomförande av Sandviks nya strategiska inriktning liksom det finansiella utfallet för helåret 2011 och första kvartalet 2012.

"AlttextVD Olof Faxander fanns i presidiet tillsammans med bland andra styrelsens ordförande Anders Nyrén.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2011. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Utdelning

Stämman beslutade om utdelning om 3,25 SEK per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till måndagen den 7 maj 2012. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 10 maj 2012.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes som styrelseledamot Jürgen M Geissinger samt omvaldes Olof Faxander, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Anders Nyrén omvaldes till ordförande.

Avgående styrelseledamoten Egil Myklebust och arbetstagarledamoten Bo Westin avtackades.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Tomas Kärnström och Jan Kjellgren samt till suppleanter Alicia Espinosa och Thomas Andersson.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget om 525 000 SEK (tidigare 500 000 SEK) samt arvode till styrelsens ordförande om 1 575 000 SEK (tidigare 1 500 000 SEK). Vidare beslutades om följande arvoden: 150 000 SEK (oförändrat) till stämmovald ledamot i revisionsutskottet, 175 000 SEK (oförändrat) till ordförande i revisionsutskottet, 100 000 SEK (oförändrat) till stämmovald ledamot i ersättningsutskottet och 125 000 SEK (oförändrat) till ordförande i ersättningsutskottet.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om en procedur för att utse ledamöter till valberedningen samt instruktion till valberedningen, som gäller till dess att bolagsstämman beslutar ändra denna.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2012)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2012), på i allt väsentligt samma villkor som 2011 års incitamentsprogram.

Deltagare erbjuds tilldelning av personaloptioner som ger den anställde möjligheten att, under förutsättning av att vissa prestationsmål uppfylls, efter en treårsperiod förvärva Sandvik-aktier till ett visst lösenpris. För vissa högre befattningshavare krävs en egen investering i Sandvik-aktier för rätt att erhålla personaloptioner och matchningsrätter vilka ger rätt att förvärva Sandvik-aktier efter tre år till ett visst lösenpris.

Programmet omfattar högst 12 000 000 Sandvik-aktier. Under antagande om en aktiekurs om 100 SEK och en förväntad volatilitet om 40 procent samt fem års löptid, beräknas kostnaden för programmet uppgå till ca 258 MSEK.

Wilhelm Haglund-medaljen

Ivan Machàček, Bertil Waldén och Lars Östlund, Sandvik Materials Technology, utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för sin utveckling av så kallade umbilicalrör för oljeindustrin som har resulterat i snabbare hydraulisk svarstid, lägre risk för explosioner, lägre läckagefrekvens, mindre kabeltvärsnittsarea och därmed billigare installationer.

"AlttextÅrets produktutvecklare inom Sandvik belönades vid stämman. Haglund-medaljen gick till fr v Ivan Machàček, Bertil Waldén och Lars Östlund.

Sandviken den 2 maj 2012

Sandvik Aktiebolag

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.