Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Valberedningens för Sandvik AB förslag till styrelse inför årsstämman 2011

Valberedningen för Sandvik AB föreslår till styrelseledamöter nyval av Johan Karlström och Olof Faxander samt omval av Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Westerberg och Simon Thompson. Anders Nyrén föreslås som ordförande.

Johan Karlström, född 1957, civilingenjör, är verkställande direktör och styrelseledamot i Skanska AB. Han är oberoende enligt bolagsstyrningskodens regler. Olof Faxander är Sandvik AB:s verkställande direktör.

Georg Ehrnrooth och Lars Pettersson har förklarat att de inte är tillgängliga för omval.

"AlttextJohan Karlström, VD i Skanska AB.

Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa, Staffan Grefbäck, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, samt Anders Nyrén, Sandviks styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag beträffande stämmoordföranden, revisorer, arvoden och hur valberedningen skall utses kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma i Sandvik AB kommer att hållas den 3 maj 2011 kl. 17.00 i Göransson Arena i Sandviken.

Ytterligare information kan erhållas av valberedningens ordförande Carl-Olof By, tel. 08-66 66 400.

Sandviken den 1 mars 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)