Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik innehar omkring 99,4 % av aktierna och 99,8 % av rösterna i Seco Tools efter den slutliga acceptfristens utgång

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte skulle vara förenlig med lagar och regler i sådana jurisdiktioner, däribland USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i eller från jurisdiktioner där lämnandet av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Sandvik AB:s erbjudande till minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Seco Tools AB har efter den förlängda acceptfristens utgång accepterats av aktieägare som företräder 56 748 957 aktier av serie B i Seco Tools, motsvarande 39,0 % av aktierna och 10,6 % av rösterna. Sandvik (med dotterbolag) innehar därmed sammanlagt 99,4 % av aktierna och 99,8 % av rösterna i Seco Tools. Sandviks styrelse har beslutat att ge ut 1 208 774 nya Sandvik-aktier som vederlag för Seco Tools-aktier som lämnats in under den förlängda acceptfristen.

Sandvik offentliggjorde den 7 november 2011 ett rekommenderat erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools om att förvärva samtliga utestående aktier i Seco Tools. Den 12 december 2011 offentliggjordes att extra bolagsstämman i Sandvik bemyndigat styrelsen att besluta om nyemission av vederlagsaktierna och att villkoret för erbjudandets fullföljande således uppfyllts. Under den inledande acceptfristen som löpte fram till den 10 januari 2012 lämnades 55 741 645 aktier av serie B i Seco Tools in i erbjudandet, motsvarande 38,3 % av aktierna och 10,4 % av rösterna. Sandviks styrelse beslutade, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och i enlighet med villkoren för erbjudandet, att ge ut 66 889 974 nya aktier som vederlag för Seco Tools-aktier som lämnats in under den inledande acceptfristen. Den 16 januari 2012 offentliggjorde Sandvik att acceptfristen förlängts till och med den 26 januari 2012.

Den förlängda acceptfristen har nu löpt ut och acceptfristen kommer inte att förlängas ytterligare. Under den förlängda acceptfristen har Sandviks erbjudande till aktieägarna i Seco Tools accepterats av aktieägare som företräder 1 007 312 aktier av serie B i Seco Tools, motsvarande 0,7 % av aktierna och 0,2 % av rösterna vilket innebär att sammanlagt 56 748 957 aktier av serie B, motsvarande 39,0 % av aktierna och 10,6 % av rösterna, har lämnats in i erbjudandet. Totalt innehar Sandvik (med dotterbolag) nu 99,4 % av aktierna och 99,8 % av rösterna i Seco Tools.

Sandviks styrelse har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och i enlighet med villkoren för erbjudandet, beslutat att ge ut 1 208 774 nya aktier som vederlag i erbjudandet till de aktieägare i Seco Tools som accepterat erbjudandet under den förlängda acceptfristen. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier av serie B i Seco Tools. Apportegendomens värde uppskattas motsvara en teckningskurs som är lika med den senaste betalkursen för Sandviks aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 31 januari 2012.

För de som accepterat erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 9 februari 2012.

Då Sandvik (med dotterbolag) innehar mer än 90 % av aktierna i Seco Tools har Sandvik påkallat tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Seco Tools. På Sandviks begäran har styrelsen för Seco Tools ansökt om avnotering av aktierna av serie B i Seco Tools från NASDAQ OMX Stockholm samt kallat till extra bolagsstämma i Seco Tools att hållas den 17 februari 2012 för val av ny styrelse.

Sandviken den 1 februari 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.