Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen för Sandvik AB föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för 2012 (LTI 2012) som omfattar cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen, på i allt väsentligt samma villkor som 2011 års incitamentsprogram.

Deltagare erbjuds tilldelning av personaloptioner som ger den anställde möjlighet att, under förutsättning av att vissa prestationsmål uppfylls, efter en treårsperiod förvärva Sandvik-aktier till ett visst lösenpris. För vissa högre befattningshavare krävs även en egen investering i Sandvik-aktier för rätt att erhålla personaloptioner och matchningsrätter vilka ger rätt att förvärva Sandvik-aktier efter tre år till ett visst lösenpris.

LTI 2012 omfattar högst 12 000 000 Sandvik-aktier, motsvarande cirka 1 % av totalt antal aktier den 31 december 2011, och säkerställs i form av aktieswappar med tredje part vilket innebär att ingen utspädning uppstår. Under antagande om en aktiekurs om 100 SEK och en förväntad volatilitet om 40 % samt fem års löptid, beräknas kostnaden för LTI 2012 uppgå till cirka 258 MSEK.

Sandviken den 1 februari 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)