Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik innehar omkring 98,7 % av aktierna och 99,6 % av rösterna i Seco Tools och förlänger acceptfristen

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte skulle vara förenlig med lagar och regler i sådana jurisdiktioner, däribland USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i eller från jurisdiktioner där lämnandet av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Sandvik AB:s erbjudande till minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Seco Tools AB har accepterats av aktieägare som företräder 55 741 645 aktier av serie B i Seco Tools, motsvarande 38,3 % av aktierna och 10,4 % av rösterna. Sandvik (med dotterbolag) innehar därmed sammanlagt 98,7 % av aktierna och 99,6 % av rösterna i Seco Tools. Sandviks styrelse har beslutat att ge ut 66 889 974 nya Sandvik-aktier som vederlag i erbjudandet samt att förlänga acceptfristen till och med den 26 januari 2012.

Sandvik offentliggjorde den 7 november 2011 ett rekommenderat erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools om att förvärva samtliga utestående aktier i Seco Tools. För varje aktie av serie B i Seco Tools erbjuds 1,2 aktier i Sandvik. Den 12 december 2011 offentliggjordes att extra bolagsstämman i Sandvik bemyndigat styrelsen att besluta om nyemission av vederlagsaktierna och att villkoret för erbjudandets fullföljande således uppfyllts.

Sandviks styrelse har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och i enlighet med villkoren för erbjudandet, beslutat att ge ut 66 889 974 nya aktier som vederlag i erbjudandet till de aktieägare i Seco Tools som hittills accepterat erbjudandet. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier av serie B i Seco Tools. Apportegendomens värde uppskattas motsvara en teckningskurs om 93,70 kronor per aktie, eller sammanlagt 6 267 590 563,80 kronor.

Sandviks erbjudande till aktieägarna i Seco Tools har accepterats av aktieägare som företräder 55 741 645 aktier av serie B i Seco Tools, motsvarande 38,3 % av aktierna och 10,4 % av rösterna. Totalt innehar Sandvik (med dotterbolag) nu 98,7 % av aktierna och 99,6 % av rösterna i Seco Tools.

För att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare i Seco Tools som ännu inte accepterat erbjudandet förlängs acceptfristen till och med den 26 januari 2012.

För de aktieägare i Seco Tools som accepterat erbjudandet under ordinarie acceptfrist förväntas redovisning av vederlag påbörjas omkring den 20 januari 2012. För de som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 9 februari 2012.

Då Sandvik (med dotterbolag) innehar mer än 90 % av aktierna i Seco Tools avser Sandvik att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Seco Tools. I samband härmed avser Sandvik även att verka för en avnotering av aktierna av serie B i Seco Tools från NASDAQ OMX Stockholm.

Sandviken den 16 januari 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.