Ändring av antalet aktier och röster i Sandvik AB

Till följd av Sandvik ABs nyligen genomförda apportemission i samband med det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Seco Tools AB har antalet aktier och röster i bolaget ökat med 66 889 974.

Per den 31 januari 2012 uppgår därmed det totala antalet aktier och röster i bolaget till 1 253 177 149. Bolagets aktiekapital uppgår per samma datum till 1 503 812 578,80 kronor.

Denna ökning av aktier och röster i Sandvik omfattar inte de aktier som kan komma att emitteras som vederlag till de aktieägare i Seco Tools som har accepterat uppköpserbjudandet under den förlängda accepfristen som gick ut den 26 januari 2012.

Sandviken den 31 januari 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)