Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik fullföljer erbjudandet till minoritetsaktieägarna i Seco Tools

Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i eller från jurisdiktioner där lämnandet av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt, däribland USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Vid dagens extra bolagsstämma i Sandvik beslutades om emissionsbemyndigande för styrelsen. Följaktligen är villkoret för Sandviks offentliga erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools uppfyllt och erbjudandet kommer därmed att fullföljas. Bolagsstämman beslutade också att ändra styrelsens säte från Sandviken till Stockholm.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att till och med den 31 mars 2012, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 69 195 888 aktier i bolaget att utgöra vederlag vid Sandviks förvärv av aktier i Seco Tools AB, enligt det offentliga erbjudande som lämnades den 7 november 2011. Bemyndigandet är således begränsat till utgivande av aktier i utbyte mot apportegendom bestående av aktier i Seco Tools. Bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningen skall ändras varigenom orten för styrelsens säte ändras från Sandviken till Stockholm.

I och med stämmans beslut om emissionsbemyndigande är villkoret för Sandviks offentliga erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools uppfyllt och erbjudandet kommer därmed att fullföljas.

Sandviken den 12 december 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)