Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till extra bolagsstämma måndagen den 12 december 2011 kl. 14.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare, som vill delta i stämman, skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 december 2011, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 6 december 2011.

Anmälan om deltagande i stämman skall göras till Sandvik AB, Koncernstab Juridik, 811 81 Sandviken, per telefon 026-26 09 40 vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00, per fax 026-26 10 86 eller via internet på bolagets hemsida, www.sandvik.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tisdagen den 6 december 2011 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet.

V.v. att vid anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon­nummer samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten skickas in till bolaget före stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida, www.sandvik.se.

Dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
  8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
  9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Sandvik AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i dotterbolaget Seco Tools AB ("Seco Tools"). För varje aktie av serie B i Seco Tools erbjuds 1,2 aktier i Sandvik AB.

För att möjliggöra fullföljande av erbjudandet, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att styrelsen skall bemyndigas att till och med den 31 mars 2012, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 69 195 888 aktier att utgöra vederlag vid förvärv av aktier i Seco Tools. Bemyndigandet är således begränsat till utgivande av aktier i utbyte mot apportegendom bestående av aktier i Seco Tools.

Punkt 8 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, varigenom orten för styrelsens säte ändras från Sandviken till Stockholm (§ 3).

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 ovan hålls tillgängliga hos Sandvik AB och på bolagets hemsida, www.sandvik.se, senast från och med fredagen den 11 november 2011. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 1 186 287 175 aktier och röster.

Sandviken i november 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.