Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2011

VD:s kommentar:

Stark orderingång men engångskostnader påverkade resultatet

– Affärsläget var, med undantag för vissa segment, positivt under det tredje kvartalet och både orderingång och fakturering utvecklades väl. Efterfrågan var hög för både Sandvik Mining and Construction och Sandvik Tooling men försvagades för vissa produktgrupper inom Sandvik Materials Technology. Den nordamerikanska marknaden utvecklades positivt i kvartalet liksom Sydamerika och Australien medan efterfrågan planade ut i vissa segment i både Europa och Asien. Det tredje kvartalet är normalt det säsongsmässigt svagaste under året med något lägre fakturering och högre relativ kapitalbindning vilket förväntas normaliseras de kommande kvartalen. Mot bakgrund av den ökade makroosäkerheten på marknaden har vi en ökad beredskap för en eventuellt svagare konjunktur utveckling de kommande kvartalen, säger Sandviks VD och koncernchef Olof Faxander.

– Arbetet med att införa den nya strategin och forma den nya organisationen fortskrider på ett bra sätt och enligt plan.

– I fast valuta ökade orderingång och fakturering med drygt 20 % och uppgick till 24,8 miljarder respektive 23,5 miljarder kronor. Justerat för goodwill nedskrivning och omstrukturerings kostnader på sammanlagt cirka 1,7 miljarder uppgick rörelseresultatet till cirka 3,4 miljarder, eller 14 % av faktureringen. Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 1,7 miljarder kronor, eller 7,1 % av faktureringen.