Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Valberedning inför årsstämman 2 maj 2012

Vid Sandvik AB:s årsstämma den 3 maj 2011 beslutades att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningen har dessutom möjlighet att vid behov adjungera ytterligare en ledamot av styrelsen till valberedningen. Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti 2011, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelse­ledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt förslag till hur en valberedning skall utses inför årsstämman 2013 jämte dess uppdrag.

Valberedningen är nu konstituerad och utgörs av följande ledamöter:

Carl-Olof By, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa
Staffan Grefbäck, Alecta
Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
Anders Nyrén, Sandviks ordförande

Den aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2012 kan göra detta till valberedningens sekreterare Bo Severin (Sandviks chefsjurist) genom post ställd till Sandvik AB, att: Bo Severin, 811 81 Sandviken eller via e-post: bo.severin@sandvik.com.

Sandviken den 12 september 2011

Sandvik Aktiebolag