Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Materials Technology startar omfattande förbättringsprogram

I enlighet med Sandviks kommunikation den 2 september 2011, är ambitionen för affärsområde Sandvik Materials Technology följande:

 • Inom 2-3 år nå en klart högre lönsamhet
 • Därefter utvärdera alternativ för tillväxt och expansion

I syfte att öka lönsamheten till en betydligt högre och stabilare nivå och för att stärka den ledande positionen inom viktiga nyckelsegment introducerar Sandvik Materials Technology ett omfattande förbättringsprogram ("The Step-Change-program"). Huvudpunkterna i detta program är följande:

 • Höja säkerheten till nästa nivå
 • Förenklad och mer kostnadseffektiv organisationsstruktur
 • Lägre kostnadsnivå
 • Förbättrad produktivitet och ökad flexibilitet
 • Snabbare skifte av produktmixen till mer avancerade och lönsamma produkter
 • Selektiv tillväxt för att säkerställa en ledande position inom lönsamma nyckelsegment

Ett av målen är att strukturellt reducera kostnadsbasen med cirka 500 MSEK över de kommande 2-3 åren. Fokusområden för kostnadsreduktionen är:

 • Lägre personal- och administrationskostnader
 • Kostnadsoptimering av försäljningsorganisationen
 • Ökad kostnadseffektivitet inom produktionssupport och inköp

- Jag ser detta program som en fantastisk möjlighet att nå en betydande lönsamhetsförbättring, att växa selektivt i attraktiva och lönsamma nischer samt att ytterligare stärka vår position inom strategiska segment och marknader. För att minska kostnaderna och öka lönsamheten krävs motivation och engagemang från hela organisationen. Vi kommer att möta tuffa utmaningar och behöva fatta svåra beslut, men jag är helt övertygad om att vi kan skapa ett starkt och attraktivt Sandvik Materials Technology för framtiden, säger Jonas Gustavsson, chef för Sandvik Materials Technology.

En eventuell försämring av den globala konjunkturen kan komma att påverka omfattningen av åtgärderna i programmet men den övergripande ambitionen är att etablera Sandvik Materials Technology som en ledande aktör. Totalt sett förväntas programmet öka avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) med åtminstone 10 procentenheter. Engångskostnader till följd av programmet beräknas uppgå till cirka 800-900 MSEK, varav 300-400 MSEK är kassaflödespåverkande.

Sandviken den 13 september 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)