Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik fastställer ny strategisk inriktning

Syftet med den nya strategin är att uppnå maximalt värdeskapande genom högre tillväxt och lönsamhet och därigenom göra Sandvik till ett ännu mer attraktivt företag för kunder, medarbetare och aktieägare.

Den nya strategin är fokuserad på att öka lönsamheten, stärka positionen inom attraktiva marknader och segment och en mer aktiv styrning av verksamheten. Strategin är baserad på fyra huvudpunkter:

 • AMBITION att vara i världsklass inom varje kärnområde,
 • ökad SNABBHET i varje process,
 • ökat FOKUS inom valda kärnaffärer,
 • bli mer GLOBALA i tankesätt och organisation men med starka LOKALA förankringar.

För att nå framgång med den nya strategin samt öka tydlighet och operativt fokus, kommer organisationen att delas upp på fem affärsområden istället för tre och en starkare plattform för att utnyttja gemensamma resurser kommer att utvecklas. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2012.

Strategin innebär ett starkare och tydligare fokus på tillväxt inom strategiskt viktiga, snabbväxande och lönsamma marknader. Vidare syftar strategin till kortare beslutsprocesser för en snabbare anpassning till förändrade marknadsvillkor. Kapitalstyrningen kommer att tydligare riktas mot områden med hög avkastning och högt värdeskapande. En ny modell för verksamhetsstyrning kommer att införas för att säkerställa kontinuerliga förbättringar. Alternativa strukturella lösningar kommer att utvärderas regelbundet för enheter som är av mindre strategisk betydelse och som inte uppnår acceptabelt värdeskapande.

Sandviks affärsmodell är grundad på en unik erfarenhet inom utvinning, utveckling och formning av metaller och andra material. Den nya organisationen kommer att skapa bättre förutsättningar för varje kärnverksamhet att utveckla produkterbjudandet liksom produktion, distribution och marknadskanaler. Den nya förenklade organisationsstrukturen tillsammans med bättre samordning av gemensamma funktioner förväntas generera kostnadsbesparingar och ökad processkvalitet.

- Sandvik har ett starkt erbjudande och är marknadsledande inom många snabbväxande så väl som mogna marknader. Vi behöver stärka denna position ytterligare samt förbättras inom vissa områden för att bli världsledande inom alla våra affärer. Sandvik kommer alltid att ha höga mål men dessa måste också kopplas till ett starkt åtagande att uppnå målen. Vi behöver agera mer samordnat och säkerställa att vi styr resurser och kapital till de områden som ger bäst avkastning, säger Olof Faxander, Sandviks VD och koncernchef.

- Det är viktigt att vi anpassar strategier och organisation till en värld i snabb förändring där förmågan att agera och reagera snabbt är avgörande för långsiktig framgång. Den nya organisationen innebär ett tydligt och starkt fokus på fyra kärnområden med målsättningen att vara världsledande. Vi behöver också skapa utvecklingsmöjligheter för nya och näraliggande affärer och i det femte affärsområdet säkerställa att mindre verksamheter med hög potential har möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

Tre affärsområden blir fem

I syfte att öka fokuseringen och nå maximal utväxling inom respektive kärnaffär samt för att optimera organisationen för tillväxt och lönsamhet även för nya och mindre verksamheter kommer företaget att organiseras i följande affärsområden:

Sandvik Mining
Fokus på globalt ledarskap inom högpresterande produkter, lösningar och service för gruvbrytning såväl ovan som under jord. På medellång sikt är målen följande:

 • Bibehållen hög tillväxt
 • Bibehållet och stärkt marknadsledarskap
 • Ökad lönsamhet jämfört med huvudkonkurrenter

Sandvik Machining Solutions
Marknadsledande inom produktivitetsförbättrande produkter och lösningar för avancerad industriell metallbearbetning. På medellång sikt är målen följande:

 • Stärkt globalt marknadsledarskap
 • Ökad tillväxt och lönsamhet
 • Utvärdera möjligheter till expansion inom angränsande områden

Sandvik Materials Technology
Erbjuder högförädlade och avancerade metallprodukter för krävande applikationer i utvalda nischer. På medellång sikt är målen följande:

 • Inom 2-3 år nå en klart högre lönsamhet
 • Därefter utvärdera alternativen för tillväxt och expansion

Produktområde Sandvik Process Systems och de delar av Sandvik MedTech som innehåller medicinska implantat och instrument kommer att flyttas till det nya affärsområdet Sandvik Venture. Om inte en tydlig trend mot acceptabel lönsamhet är etablerad på medellång sikt för Sandvik Materials Technology, kommer en utvärdering att ske om avyttring av hela eller delar av affärsområdet.

Sandvik Construction
Erbjuder högpresterande produkter, lösningar och service inom utvalda nischer i den globala anläggningsindustrin. På medellång sikt är målen följande:

 • Inom 2-3 år nå en klart högre lönsamhet
 • Därefter utvärdera olika alternativ för tillväxt och expansion

Om inte en tydlig trend mot acceptabel lönsamhet är etablerad på medellång sikt, kommer en utvärdering att ske om avyttring av hela eller delar av affärsområdet.

Sandvik Venture
Ett affärsområde för att skapa bästa tänkbara möjligheter för tillväxt och lönsamhet i mindre men attraktiva och snabbväxande verksamheter. Fokuserar på produktområden med begränsade kopplingar till något av de andra affärsområdena eller till flera olika affärsområden.

De olika produktområdena inom Sandvik Venture kommer regelbundet att utvärderas utifrån ett strukturellt, strategiskt och värdeskapande perspektiv. Följande produktområden kommer vara inkluderade i Sandvik Venture: Sandvik Process Systems, Sandvik Hard Materials, Diamond Innovations, Wolfram och Dormer samt de delar av Sandvik MedTech som omfattar medicinska instrument och implantat.

Preliminär pro forma beräkning

Baserat på verkliga siffror för helåret 2010 och andra kvartalet 2011 är preliminära finansiella nyckeltal följande:

Helår 2010 (avrundade siffror)

Sandvik
Mining
Sandvik
Machining Solutions
Sandvik
Materials Technology
Sandvik
Construction
Sandvik
Venture
Faktur., MSEK
27 200
18 500
15 700
8 000
7 300
Rörelseres., MSEK
4 100
3 800
1 300
600
800
Rörelsemarg. %
15 %
20 %
8 %
8 %
11 %
Avkastn. på sysselsatt kapital %
32 %
25 %
9 %
13 %
9 %
Antal anställda
12 800
12 600
8 000
2 600
3 800

Kv2 2011 (avrundade siffror)

Sandvik
Mining
Sandvik
Machining Solutions
Sandvik
Materials Technology
Sandvik
Construction
Sandvik
Venture
Faktur., MSEK
7 600
5 300
4 500
2 200
2 100
Rörelseres., MSEK
1 300
1 400
400
100
250
Rörelsemarg. %
17 %
26 %
8 %
5 %
12 %
Avkastn. på sysselsatt kapital %
35 %
31 %
10 %
11 %
13 %
Antal anställda
13 600
13 000
8 200
2 700
3 900

En slutlig finansiell beräkning i enlighet med den nya organisationen kommer genomföras i samband med helårsbokslutet 2011.

Eventuella engångskostnader som en konsekvens av införandet av den nya organisationen och strategin kommer att kommuniceras när dessa är bedömda med målsättningen att sådana kostnader ska belasta resultatet för 2011.

Kommande aktiviteter

Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2012. Kommande huvudaktiviteter inkluderar bemanning av de olika affärsområdena, utveckling av mål och strategier samt aktiviteter som syftar till att samordna och separera olika enheter.

I linje med den nya strategiska inriktningen och till följd av begränsad strategisk koppling samt svag lönsamhet har en process påbörjats i syfte att avyttra de delar av Sandvik MedTech som innefattar implantat och instrument. Verksamheten hade 2010 försäljning på omkring 650 MSEK och cirka 600 anställda. Som en konsekvens väntas resultatet i tredje kvartalet belastas med kostnader på cirka 1,2 miljarder kronor i nedskrivning av goodwill.

Sandviken den 2 september 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.