Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks årsstämma 2011

Sandvik AB:s årsstämma i Sandviken den 3 maj beslutade om utdelning av 3:00 kronor per aktie för år 2010. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till fredagen den 6 maj. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 11 maj.

Olof Faxander, VD och koncernchef sedan den 1 februari i år, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2010 och utvecklingen under årets första kvartal. Presentationen omfattade en redogörelse om den globala marknadsutvecklingen och Sandviks förutsättningar för fortsatt gynnsam utveckling på världsmarknaden.

Styrelse

Till ledamöter av styrelsen nyvaldes Johan Karlström och Olof Faxander samt omvaldes Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Anders Nyrén omvaldes till ordförande.

Avgående styrelseledamoten Georg Ernrooth samt avgående styrelseledamoten och tidigare verkställande direktören Lars Pettersson avtackades.

AlttextGeorg Ehrnrooth, t v, avtackades efter 14 år i styrelsen. Nyvald blev Skanska-chefen Johan Karlström.

Personalorganisationerna har till arbetstagarrepresentanter utsett Tomas Kärnström och Jan Kjellgren samt till suppleanter Alicia Espinosa och Bo Westin.

Revisor

KPMG AB omvaldes som revisor till och med årsstämman 2015, d.v.s. för fyra år. KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn George Pettersson att vara huvudansvarig revisor.

Avgående huvudansvarige revisorn Caj Nackstad avtackades.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att de av styrelsen föreslagna ändringarna för att bland annat anpassa bolagsordningen till ändringar i aktiebolagslagen skall gälla. De beslutade ändringarna innebär att revisorns uppdrag skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. Ändringarna innebär även att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt att kallelse även skall annonseras i Svenska Dagbladet samt i en daglig tidning utkommande i Sandviken eller Gävle. Vidare stryks uppgift om tidsfrister för kallelse då dessa framgår av lag. Det angivna klockslaget för anmälan till bolagsstämma tas också bort. Slutligen byts begreppet "ordinarie bolagsstämma" ut mot "årsstämma".

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att de för bolaget kända fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti 2011 skall utse en ledamot vardera och att dessa samt styrelsens ordförande, även sammankallande, skall utgöra valberedning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning m.m. till ledande befattningshavare skall gälla.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att införa ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för cirka 400 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Programmet kommer att ersätta tidigare kontantbaserade program i samband med att dessa löper ut.

Deltagare erbjuds tilldelning av personaloptioner som ger den anställde möjlighet att, under förutsättning av att vissa prestationsmål uppfylls, efter en treårsperiod förvärva Sandvik-aktier till ett visst lösenpris. För vissa högre befattningshavare krävs en egen investering i Sandvik-aktier för rätt att erhålla personaloptioner och matchningsrätter, vilka ger rätt att förvärva Sandvik-aktier efter tre år till ett visst lösenpris.

Programmet omfattar högst 12 000 000 Sandvik-aktier, motsvarande cirka 1 procent av totalt antal aktier, och säkerställs i form av aktieswappar med tredje part vilket innebär att ingen utspädning uppstår. Under antagande om en aktiekurs om 120 kronor och en förväntad volatilitet om 30 procent samt fem års löptid, beräknas kostnaden för programmet uppgå till drygt 250 miljoner kronor.

Konstituerande styrelsemöte

Ett konstituerande styrelsemöte hölls efter årsstämman. Revisionsutskottet utgörs av Hanne de Mora, ordförande, samt Anders Nyrén och Simon Thompson. Ersättningsutskottet utgörs av Anders Nyrén, ordförande, samt Egil Myklebust och Lars Westerberg.

Wilhelm Haglund-medaljen

Mats Ahlgren, Susanne Norgren och Marianne Collin, Sandvik Tooling, har utsetts till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för sin utveckling av hårdmetallsorter baserade på submikrona substrat med PVD-beläggningar. Detta har resulterat i 13 nya hårdmetallsorter med en sammanlagd försäljning efter tre år på mer än 100 miljoner euro.

Se medaljutdelningen som webb-TV

AlttextMarianne Collin, medaljutdelaren P-O Eriksson, Susanne Norgren och Mats Ahlgren efter ceremonin där trion från Sandvik Tooling utsågs till årets produktutvecklare i koncernen.

Sandviken den 3 maj 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.