Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Styrelsen för Sandvik AB föreslår införande av ett långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen för Sandvik AB föreslår att årstämman beslutar om att införa ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för ca 400 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Programmet kommer att ersätta tidigare kontantbaserade program i samband med att dessa löper ut.

Deltagare erbjuds tilldelning av personaloptioner som ger den anställde möjlighet att, under förutsättning av att vissa prestationsmål uppfylls, efter en treårsperiod förvärva Sandvik-aktier till ett visst lösenpris. För vissa högre befattningshavare krävs en egen investering i Sandvik-aktier för rätt att erhålla personaloptioner och matchningsrätter vilka ger rätt att förvärva Sandvik-aktier efter tre år till ett visst lösenpris.

Programmet omfattar högst 12 000 000 Sandvik-aktier, motsvarande cirka 1 % av totalt antal aktier, och säkerställs i form av aktieswappar med tredje part vilket innebär att ingen utspädning uppstår. Under antagande om en aktiekurs om 120 kr och en förväntad volatilitet om 30 procent samt fem års löptid, beräknas kostnaden för programmet uppgå till drygt 250 miljoner kr.

De exakta villkoren för programmet är ej helt fastställda men kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.

Sandviken den 2 februari 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)