Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2010

VD:s KOMMENTAR

– Marknadsläget fortsatte att förbättras sekventiellt. Justerat för säsongseffekter ökade både orderingång och fakturering. Efterfrågan från energisektorn var hög och förbättringen fortsatte inom främst fordons-, gruv- och processindustri. Orderingången översteg faktureringen vilket innebar att orderboken stärktes ytterligare. Orderingång och fakturering ökade med 23 % respektive 21 % i fast valuta jämfört med föregående år. Av orderingången på nära 22 miljarder utgjordes cirka 700 MSEK av större projektorder till kärnkraftsindustrin. Rörelseresultatet uppgick till 2,5 miljarder eller 13 % av faktureringen, säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

– Den säsongsmässiga försvagningen, som påverkar försäljning och resultat negativt, motverkades av en fortsatt förbättring av efterfrågeläget på flertalet marknader. Resultatet påverkades dock negativt av förstärkningen av den svenska kronan, främst jämfört med euro och amerikanska dollar. Dessutom belastades resultatet med en periodiserad avsättning för rörlig ersättning samt vissa kostnader av engångskaraktär. Kapitaleffektiviteten förbättrades ytterligare och rörelsekapitalet närmade sig målnivån på 25% av faktureringen. Tillsammans med en låg investeringsnivå bidrog detta till ett fortsatt starkt kassa flöde.