Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2010

VD:s KOMMENTAR

– Efterfrågan på Sandviks produkter förbättrades kontinuerligt under det andra kvartalet. Rörelseresultatet förbättrades till 3,5 miljarder kronor och rörelsemarginalen ökade till 17 %. Orderingången var fortsatt stark i Asien och förbättrades även på övriga marknader. Efterfrågan från energisektorn var fortsatt hög och ökade från fordons-, gruv- och processindustrin. Orderingången översteg faktureringen med 2,5 miljarder vilket innebar att orderboken stärktes inom både Sandvik Mining and Construction och Sandvik Materials Technology. Lägre kostnadsnivå i kombination med ökade försäljnings- och produktionsvolymer, en gynnsam produktmix samt positiva metallpriseffekter är de viktigaste förklaringarna till resultatförbättringen, säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

– Det är tillfredsställande att marknadsläget fortsatte att förbättras under andra kvartalet. Rörelsemarginalen var i stort sett på samma nivå som i andra kvartalet 2008, trots att faktureringen var cirka 20 % lägre. Det ökade kvartalsresultatet genererades främst av ökad intern effektivitet i kombination med högre försäljnings- och produktionsvolymer. Kassaflödet utvecklades bra som följd av ett starkt resultat och en högre kapitaleffektivitet. Dessutom sänktes såväl nettoskuld som nettoskuldsättningsgrad under kvartalet.