Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Förvaltningsrättens utslag beträffande Sandviks hantering av immateriella rättigheter

Under 2005 genomförde Sandvik AB en omorganisation av ägande och hantering av immateriella rättigheter. Samtliga svenskägda patent och varumärken överfördes till Sandvik Intellectual Property AB (IP-bolaget).

Omorganisationen motiverades av behovet att renodla verksamheten med immateriella rättigheter i ett eget bolag vilket synliggör de stora värdena av immateriella rättigheter och ger operativa fördelar.

Skatteverket underkände i december 2007 IP-bolagets deklarationer för 2005 och 2006 och nekade avdrag för avskrivningar av immateriella rättigheter. Skatteverket har även efterföljande år nekat IP-bolaget avdrag för sådana avskrivningar. IP-bolaget har överklagat Skatteverkets beslut. Skatteverket godkände Sandvik AB:s deklaration för 2005. Därefter överklagade Skatteverket genom Allmänna ombudet sitt eget skattebeslut avseende ovannämnda omorganisation.

Allmänna ombudet yrkade att Sandvik AB skulle beskattas 2005 för en kapitalvinst om 18 097 MSEK som uppkom inom koncernen i samband med omorganisationen.

Ärendet är beskrivet i Sandviks årsredovisning för 2009.

IP-bolagets överklagande av Skatteverkets beslut avseende 2005 och 2006 och Allmänna ombudets överklagande av taxeringen av Sandvik AB för 2005 samt överklagande betr IP-bolaget har nu behandlats av Förvaltningsrätten i Falun.

Förvaltningsrätten biföll Allmänna ombudets överklagande beträffande tillkommande beskattning av Sandvik AB 2005. Förvaltningsrätten var ej enig i sitt beslut. Förvaltningsrätten biföll PI bolagets överklagande och Allmänna ombudets överklagande av Skatteverkets beslut att neka avdrag för avskrivningar av immateriella rättigheter och godkände avskrivningsunderlaget.

Beslutet innebär, om det vinner laga kraft, att Sandvik AB beskattas för en tillkommande intäkt 2005 om 18 097 MSEK. Detta påverkar dock inte koncernens resultat, eftersom den då tillkommande skattekostnaden om cirka 5 miljarder kronor motsvarar skattevärdet av ökade skattemässiga avskrivningar i IP-bolaget och detta skattevärde, enligt IFRS' principer, då skall intäktsföras.

Sandviken den 14 juni 2010

Sandvik Aktiebolag (publ)