Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2009

VD:S KOMMENTAR

– Marknaden visade positiva tendenser under fjärde kvartalet och den successiva återhämtning som inleddes under tredje kvartalet fortsatte. Förbättringen sker från mycket låga nivåer och är i huvudsak ett resultat av avtagande lagerneddragningar hos kunderna. Orderingången från energisektorn, liksom stora delar av den asiatiska marknaden, var fortsatt stark. Marknadsläget förbättrades något i Nord- och Sydamerika, Australien och Afrika men var fortsatt svagt i Europa, säger Sandviks VD Lars Pettersson.

– Den låga faktureringen i kombination med fortsatta lagerneddragningar till följd av planenligt låga produktionstakter påverkade rörelseresultatet negativt. Resultatet belastades dessutom med cirka 600 MSEK för omstrukturering och nedskrivning och uppgick till 408 MSEK. Genomförda åtgärdsprogram ger bra resultat i form av lägre kostnader, sänkt rörelsekapital och starkt kassaflöde.

– Helåret 2009 har ställt stora krav på Sandvik att snabbt ställa om till ett kraftigt försämrat marknadsklimat. Efterfrågan sjönk med cirka 30 % och produktionstakten sänktes med cirka 40 %. Under året har omfattande åtgärder genomförts i syfte att reducera kostnader och kapitalbindning samt säkerställa ett bra kassaflöde. Kostnaderna sänktes under året med cirka 6 miljarder kronor och besparingen uppgick i årstakt i fjärde kvartalet till 8 miljarder. Rörelsekapitalet sänktes med mer än 30 % och operativt kassaflöde uppgick till drygt 12 miljarder kronor. Samtidigt stärktes marknadspositionen och marknadsandelarna ökade.

– Med de omfattande anpassningar av organisation, kapacitet och kostnader som genomförts under 2009 är vi väl positionerade för en resultatförbättring genom kommande högre försäljningsvolymer och produktionstakter.

– Styrelsen föreslår en utdelning om 1 kr per aktie (3,15) för 2009.