Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2009

VD:s KOMMENTAR:

– Efterfrågan var fortsatt svag inom samtliga kundsegment med undantag för energisegmentet. Marknadsläget var svagt i Europa och Nordamerika medan Asien, främst Kina, utvecklades något bättre liksom gruvindustrins eftermarknad. Orderingången sjönk i pris och volym med 28 % och faktureringen med 32 % mot föregående år och uppgick till 17,2 respektive 16,6 miljarder SEK. Den svaga faktureringen i kombination med planerade låga produktionstakter för att reducera lagren påverkade rörelseresultatet negativt. Detta kompenserades till viss del av genomförda besparingsåtgärder, säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

– Insatserna för att reducera rörelsekapitalet och sänka kostnadsbasen genererade ett starkt kassaflöde. Kassaflödet efter investeringar och förvärv uppgick till 2,3 miljarder SEK i kvartalet. Allt eftersom kundernas lagerneddragningar avtar ökar behovet av Sandviks produkter, vilket innebär att produktionstakterna kan höjas och resultatet därmed gradvis förbättras.