Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Valberedning inför årsstämman 28 april 2009

Vid Sandvik AB:s årsstämma den 29 april 2008 beslutades att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande).

Valberedningen har dessutom möjlighet att vid behov adjungera ytterligare en ledamot av styrelsen till valberedningen. Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena, baserat på uppgifter från VPC AB den sista bankdagen i augusti 2008, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelse­ledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna och revisorn, förslag till styrelse och styrelseordförande, samt förslag till hur en valberedning skall utses inför årsstämman 2010 jämte dess uppdrag.

Valberedningen är nu konstituerad och utgörs av följande ledamöter:

Carl-Olof By, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa
Staffan Grefbäck, Alecta Pensionsförsäkring
Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
Clas Åke Hedström, Sandviks ordförande

Den aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2009 kan göra detta till valberedningens sekreterare Bo Severin (Sandviks chefsjurist) genom post ställd till Sandvik AB, att: Bo Severin, 811 81 Sandviken eller via email: bo.severin@sandvik.com.

Information om årsstämman och valberedningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.sandvik.se eller www.sandvik.com.

Sandviken den 10 september 2008

Sandvik AB (publ)

Clas Åke Hedström
Styrelsens ordförande och sammankallande för valberedningen