Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2006

VD's kommentar:

"Affärsklimatet under andra kvartalet var fortsatt bra och tillväxten var god. Resultatökningen var främst hänförbar till högre kapacitetsutnyttjande, förbättrad produktmix och ökad produktivitet. Faktureringen ökade totalt med 11 % till 17,9 miljarder, rörelsemarginalen ökade till 16,8 % och vinsten per aktie ökade med 33 %.

Det är positivt att vinstmarginalen ökade inom alla affärsområden genom en fokusering på ökat kundvärde, bättre produktmix och förbättrad intern effektivitet. Den positiva priseffekten kompenserar för de höjda råvarukostnaderna. Tillfredsställande är också att vi har förvärvat tre bolag som ger Sandvik en stark position i ett nytt intressant applikationsområde, mineralprospektering", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.