Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Valberedning inför ordinarie bolagsstämma 2 maj 2006

Vid Sandvik ABs ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2005 beslutades att valberedningen skall bestå av fem personer.

De fyra största aktieägarna skall utse en ledamot vardera och dessa, tillsammans med styrelsens ordförande, skall utgöra valberedning för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsens ordförande är sammankallande. Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet 2006 skall offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före den ordinarie bolagsstämman.

Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Inget arvode utgår till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till styrelseledamöterna och revisorerna samt förslag till styrelse och styrelseordförande.

Baserat på ägarförhållandena i Sandvik AB per den 30 september 2005 utgörs valberedningen inför den ordinarie bolagsstämman 2006 av följande ledamöter:

Carl-Olof By, Industrivärden
Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa
Sarah McPhee, AMF Pension
Marianne Nilsson, Robur
Clas Åke Hedström, Sandviks ordförande

Carl-Olof By blir valberedningens ordförande.

Den aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta till valberedningens sekreterare Bo Severin (Sandviks chefsjurist) genom post ställd till Sandvik AB, att: Bo Severin, 811 81 Sandviken eller via email: bo.severin@sandvik.com.
Information om den ordinarie bolagsstämman och valberedningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.sandvik.se eller www.sandvik.com.

Sandviken den 10 oktober 2005

Sandvik AB; (publ)

Clas Åke Hedström
Styrelsens ordförande och sammankallande för valberedningen