Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks inlösenerbjudande genomfört

Bolagsstämmans beslut av den 28 juni 2005 att lösa in 9 787 361 aktier med anledning av inlösenerbjudandet och att dra in 16 522 000 tidigare återköpta aktier har nu registrerats.

Förfarandet innebär att bolagets aktiekapital nedsätts med 157 856 166 kronor samtidigt som cirka 4 miljarder kronor utskiftas till bolagets aktieägare och 99 132 000 kronor överförs till reservfonden.

Vidare har de 26 309 361 C-aktier som bolagsstämman beslutade att emittera till Svenska Handelsbanken, för att minska tidsåtgången för nedsättningen, lösts in till nominellt belopp 6 kronor per aktie, uppräknat med en räntefaktor. Nedsättningen innefattar även att 157 856 166 kronor överförs från fritt eget kapital till reservfonden.

Efter nedsättningen uppgår Sandvik AB: s aktiekapital till 1 423 544 610 kronor och antalet utgivna aktier till 237 257 435.

Sandviken den 4 juli 2005

Sandvik AB; (publ)