Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Extra bolagsstämma i Sandvik AB

Aktieägarna i Sandvik AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 28 juni 2005 kl. 14.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Inregistreringen till stämman börjar kl. 13.00.

ANMÄLAN

Aktieägare, som vill deltaga i bolagsstämman, skall anmäla detta till bolaget under adress Sandvik AB, Koncernstab Juridik, 811 81 Sandviken, per telefon 026-26 09 40 vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00, per fax 026-26 10 86 eller via internet på koncernens hemsida (www.sandvik.se). Anmälan skall vara Sandvik AB tillhanda senast tisdagen den 21 juni 2005 kl. 15.00. För att ha rätt att deltaga måste aktieägare fredagen den 17 juni 2005 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste fredagen den 17 juni 2005 hos VPC AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet.

V.v. att vid anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt ev. biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten skickas in före bolagsstämman.

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om (A.) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen och indragning av stamaktier, (B). nyemission av C-aktier och (C.) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier och avsättning till reservfond.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7 – Förslag till beslut om (A) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen och indragning av stamaktier, (B) nyemission av C-aktier och (C) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier och avsättning till reservfond.

Sandviken den 8 juni 2005

SANDVIK AKTIEBOLAG (publ)
Styrelsen

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.