Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Extra bolagsstämma i Sandvik AB

Aktieägarna i Sandvik AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 28 juni 2005 kl. 14.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Inregistreringen till stämman börjar kl. 13.00.

ANMÄLAN

Aktieägare, som vill deltaga i bolagsstämman, skall anmäla detta till bolaget under adress Sandvik AB, Koncernstab Juridik, 811 81 Sandviken, per telefon 026-26 09 40 vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00, per fax 026-26 10 86 eller via internet på koncernens hemsida (www.sandvik.se). Anmälan skall vara Sandvik AB tillhanda senast tisdagen den 21 juni 2005 kl. 15.00. För att ha rätt att deltaga måste aktieägare fredagen den 17 juni 2005 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste fredagen den 17 juni 2005 hos VPC AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet.

V.v. att vid anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt ev. biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten skickas in före bolagsstämman.

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om (A.) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen och indragning av stamaktier, (B). nyemission av C-aktier och (C.) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier och avsättning till reservfond.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7 – Förslag till beslut om (A) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen och indragning av stamaktier, (B) nyemission av C-aktier och (C) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier och avsättning till reservfond.

Sandviken den 8 juni 2005

SANDVIK AKTIEBOLAG (publ)
Styrelsen