Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Styrelsen föreslår indragning av återköpta aktier och inlösen av aktier motsvarande 4 000 MSEK

Sandviks resultatutveckling, kassaflöde och starka balansräkning ger styrelsen möjlighet att föreslå en extra utskiftning utöver ordinarie utdelning om 4,0 miljarder kronor eller cirka 16 kr per aktie.

Den extra utskiftningen föreslås ske genom inlösen av aktier.

Det totala utskiftade beloppet inklusive föreslagen utdelning om 11 kr per aktie, uppgår därmed till 6,7 miljarder kronor, eller 27 kr per aktie.

Utskiftningen skall ses som ett led i Sandviks mål att på längre sikt effektivisera bolagets kapitalstruktur för att därmed maximera värdet för bolagets aktieägare. Förslaget om den extra utskiftningen genom inlösen av aktier ersätter därmed tidigare återköpsprogram. Återköpta aktier om totalt 16 522 000 föreslås att dras in genom beslut på bolagsstämman den 3 maj. Att använda inlösen som metod för utskiftningen ger aktieägarna valfrihet att välja mellan att lösa in aktier eller sälja inlösenrätter och därmed behålla sina Sandvik-aktier. Metoden är därmed effektiv för Sandviks aktieägare och ger relativt alternativa utskiftningsmetoder en positiv effekt på vinst per aktie.

Förslaget innebär i korthet följande process;

- Information om inlösenpris och inlösenrelation kommer att lämnas i samband med kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 3 maj.
- Ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2005 fattar beslut om inlösenerbjudandet.
- Avstämningsdag infaller i direkt anslutning till bolagsstämman.
- Aktieägarna kommer att ges möjlighet att handla med inlösenrätter under anmälningsperioden som är planerad till sista delen av maj och första delen av juni.
- En extra bolagsstämma i Sandvik fattar beslut om inlösen efter att anmälningsperioden avslutats.
- Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas ske i början av juli månad.
- Informationsbroschyr vad gäller erbjudandet, skickas till aktieägarna inför anmälningsperioden.
- Sedvanliga förbehåll för förfarandet gäller.

Sandviken den 9 februari 2005

Sandvik AB; (publ)