Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Effekter av övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)

Sandvik AB kommer från och med den 1 januari 2005 att tillämpa de av EG-kommissionen godkända International Financial Reporting Standards (IFRS).

Delårsrapporten för första kvartalet 2005 kommer att vara den första finansiella rapport som presenteras i enlighet med IFRS för Sandvik. Jämförelsesiffror kommer att omräknas från och med den 1 januari 2004. Detaljerad information över den totala effekten kommer att publiceras den 31 mars 2005.

De största förändringarna för jämförelsetalen 2004 avser:
- redovisning av pensionsskulden enligt IAS 19
- utebliven goodwillavskrivning enligt IFRS 3
- redovisning av optionsprogram enligt IFRS 2

Effekterna av IAS 39, Finansiella instrument, innebär enligt en preliminär beräkning av omvärderingseffekten per 1 januari 2005 en positiv effekt på eget kapital med cirka 70 MSEK.

Utredningen angående påverkan av övergången till IFRS är till stor del genomförd och nedan beskrivs samt kvantifieras de områden som bedöms ha materiell påverkan på Sandviks resultat och balansräkning för helåret 2004.

Sammanställningar över större preliminära justeringar per den 1 januari 2004 samt uppskattade resultateffekter 2004

Balansjusteringar 1 januari 2004
MSEK
Uppskjuten skattefordran
-185 1)
Avsättningar för pensioner
-528 2)
Avsättning för aktierelaterade ersättningar
-34 3)
Eget kapital
+377 4)
Nettoskuld minskning
-528 2)
Resultatförändringar helåret 2004
Aktierelaterade ersättningar
+12 5)
Goodwillavskrivningar
+354 6)
Rörelseresultat
+366
Uppskjuten skatt
-4 7)
Årets nettoresultat
+362
Förändring av nyckeltal
Avkastning på sysselsatt kapital
ca +1%
Avkastning på eget kapital
ca +1%
Vinst per aktie, SEK
ca 1,50

1) Avser 175 MSEK pensioner enligt IAS 19.
Avser 10 MSEK nettoeffekt optionsprogram enligt IFRS 2.
2) Avser 528 MSEK pensioner enligt IAS 19.
3) Avser 34 MSEK nettoeffekt optionsprogram enligt IFRS 2.
4) Avser 353 MSEK pensioner enligt IAS 19. Avser 24 MSEK optionsprogram enligt IFRS 2.
5) Avser 12 MSEK nettoeffekt optionsprogram enligt IFRS 2.
6) Avser 354 MSEK återförd goodwillavskrivning enligt IFRS 3.
7) Avser 4 MSEK nettoeffekt optionsprogram enligt IFRS 2.

Bakgrund

I juni 2002 beslöt EUs ministerråd att från och med räkenskapsåret 2005 skall alla företag vars aktier är noterade vid börs inom EU upprätta koncernredovisningen i enlighet med internationella redovisningsrekommendationer IFRS.

Redovisningsrekommendationer som utfärdats av det svenska Redovisningsrådet har, i synnerhet under senare år, nära anslutit till IFRS. De svenska rekommendationerna har dock inte omfattat alla de områden som IFRS behandlar och de har inte heller till fullo uppdaterats i takt med att förändringar skett i enskilda IFRS.

Sandvik har följt rekommendationerna från Redovisningsrådet och har därigenom gradvis tillämpat en redovisning som ansluter till IFRS.

Övergången från redovisning enligt svenska principer till IFRS medför särskilda krav på den första redovisningen enligt det nya regelverket. Det innebär att redovisningen för jämförelseåret 2004 skall omarbetas och rapporteras i enlighet med IFRS. Sandvik kommer att presentera en övergångsredovisning den 31 mars 2005.

Stockholmsbörsen har rekommenderat att redan i bokslutskommuniké och årsredovisning för år 2004 skall uppgifter lämnas om de väsentligaste skillnaderna mellan företagets nuvarande redovisningsprinciper och de IFRS-principer som skall tillämpas från och med 2005. En kvantitativ genomgång av de väsentligaste posterna som övergången ger upphov till skall redovisas, inklusive information om hur dessa övergångseffekter skulle ha påverkat 2004 års resultat och ställning om IFRS tillämpats.

Särskilda övergångsregler meddelas i IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards. Effekterna på Sandviks resultat och ställning beror delvis på vilka val Sandvik gjort inom områden där valmöjligheter föreligger.

IAS 19: Employee benefits

Sandvik har redan från 2003 tillämpat de regler för pensionsredovisning som anges i IAS 19 Employee benefits. Övergångsreglerna är dock sådana att en ny ingångsberäkning måste göras den 1 januari 2004. Detta innebär att de oredovisade aktuariella vinster som Sandvik rapporterade den 31 december 2003, SEK 528 miljoner, skall nollställas, d.v.s. minskar de redovisade avsättningarna för pensioner. Med beaktande av skatteeffekten medför detta att det egna kapitalets fria reserver ökar med SEK 353 miljoner. Rörelseresultatet för 2004 påverkas av återföring av 2004 års amortering av aktuariella vinster som genom nollställningen vid årets ingång inte längre erfordras. Beloppets storlek är dock marginellt. Sandvik har ännu inte tagit ställning till den framtida behandlingen av aktuariella vinster och förluster, inklusive den ytterligare möjlighet att som princip föra dessa direkt till eget kapital som IASB (International Accounting Standards Board) nyligen beslutat om.

IFRS 3: Business Combinations

Reglerna för redovisning av företagsförvärv har i betydande utsträckning ändrats genom tillkomsten av IFRS 3 Business Combinations. Sandvik har beslutat att inte tillämpa IFRS 3 retroaktivt avseende förvärv genomförda före 1 januari 2004. De nya reglerna tillämpas framåtriktat från nämnda tidpunkt och innebär i förhållande till tidigare regler främst att endast sådana omstruktureringsreserver som redan redovisades i det förvärvade bolagets balansräkning kan intas i förvärvsbalansen, att identifieringen av immateriella tillgångar i det förvärvade bolaget blir mer omfattande än tidigare (såsom varumärken, kundrelationer och kundavtal, patenterad och ej patenterad teknologi med mera), att marknadsvärden på övertagna nettotillgångar bestäms utan hänsyn till eventuell minoritet och att goodwill fortsättningsvis inte skall skrivas av enligt plan. Den sistnämnda regeln kompletteras med kravet på att en prövning av det bokförda värdet av all goodwill i tidigare förvärv skall ske i samband med övergången till IFRS-redovisning. Sandvik har gjort sådan prövning och har inte funnit anledning att göra någon nedskrivning. Effekten av de nya reglerna på redovisningen av förvärv efter 1 januari 2004 bedöms inte vara väsentlig. Effekten av IFRS-övergången blir därför att den goodwill-avskrivning, SEK 354 miljoner, som rapporteras i 2004 års koncernresultaträkning återförs i den jämförande resultaträkning som publiceras i årsredovisningen 2005.

IFRS 2: Share-based payments

Sandvik har tidigare redovisat kostnader för aktierelaterade ersättningar till anställda utifrån en "intrinsic-metod", d.v.s. en kostnad har redovisats i den utsträckning optioners lösenpris understigit aktuell börskurs. Enligt IFRS 2 Share-based payments skall kostnaden beräknas utifrån optionernas beräknade värde vid tilldelningstidpunkten. I jämförelsetalen för 2004 belastas resultatet med årets proportionella del av det sålunda beräknade värdet av optionerna. Redovisning enligt IFRS 2 innebär en lägre kostnad än vad som tidigare har belastat resultatet varför jämförelsetalen för både ingående balans 2004 och för helåret 2004 visar en positiv påverkan på eget kapital.

IAS 16: Property, Plant and Equipment

Vad gäller värderingen av materiella anläggningstillgångar har Sandvik bedömt att tidigare gjorda uppskrivningar enligt övergångsreglerna kan behandlas som del av anskaffningsvärdet vid övergången till IFRS, varför några övergångseffekter på eget kapital och 2004 års resultat inte uppkommer i detta avseende. Sandvik har vidare redan tidigare i väsentlig utsträckning tillämpat så kallad komponentavskrivning, varför de tydliggjorda kraven på sådan avskrivningsmetod enligt den omarbetade IAS 16 Property, Plant and Equipment inte får någon väsentlig påverkan.

IAS 38: Intangible Assets

Sandvik har sedan 2002 redovisat utgifter för utveckling som syftar till att åstadkomma nya eller väsentligt förbättrade produkter och processer som en immateriell tillgång enligt reglerna i IAS 38 Intangible Assets. System och rutiner har historiskt inte varit uppbyggda på sådant sätt att det är möjligt att i samband med övergången till IFRS tillämpa sådan redovisning från den tidigare tidpunkten – januari 1999 från vilken IAS 38 varit i kraft.

IAS 17: Leases

Sandvik har redan tidigare tillämpat redovisning av leasing i enlighet med IAS 17 Leases, dock att enligt svenska övergångsregler leasingavtal ingångna före den 1 januari 1997 utan prövning redovisats som operationella leasingavtal. Sandvik har inte identifierat några väsentliga äldre, fortfarande löpande, leasingavtal som skulle ha redovisats annorlunda om klassificeringen prövats enligt IFRS-reglerna.

Övriga förändringar

Vid övergången till IFRS kommer minoritetens andel i eget kapital att omklassificeras till att ingå i koncernens egna kapital.

IAS 32 och IAS 39 Financial Instruments: Disclosure and Presentation respektive Recognition and Measurement, som båda behandlar finansiella instrument kommer att tillämpas från och med 1 januari 2005. Någon omräkning avseende jämförelseåret 2004 skall inte göras. De nya reglerna innebär i huvudsak att flertalet finansiella instrument, inklusive derivatinstrument, skall marknadsvärderas. Det regelverk som kommer att gälla, eller får tillämpas, vid utgången av år 2005 är inte till alla delar fastställt. Inom IASB pågår diskussioner bland annat vad avser säkringsredovisning som kan medföra förändringar i nuvarande standard redan under 2005. En preliminär beräkning av omvärderingseffekten per 1 januari 2005 avseende dessa instrument visar dock på en positiv effekt på eget kapital med cirka 70 MSEK.

Sandvik har tillämpat säkringsredovisning för redovisning av den större delen av säkringar och prognostiserade framtida valutaflöden. Dessa så kallade flödessäkringar avser säkring av kommande perioders förväntade fakturering och av erhållna order för senare leverans. Nu gällande IAS 39 tillåter inte säkringsredovisning under 2005 av Sandviks säkringar och prognostiserade flöden vilket innebär att marknadsvärdeförändringar på valutaderivatinstrument som nyttjas för flödessäkring löpande skall resultatföras. De diskussioner om förändringar av IAS 39 som pågår inom IASB kan dock medföra att Sandvik kan tillämpa säkringsredovisning senare under 2005.

Sandvik har ett antal räntederivat där företaget ingått avtal om erlägga fasta räntor och erhålla rörliga räntor. Dessa ränteswapar marknadsvärderas och resultatet redovisas i finansnettot. Marknadsvärderingen innebär att resultatet under avtalens löptid kan variera men det ackumulerade resultatet av avtalet är oförändrat.

Den sammanställda information kring övergången har upprättats enligt de IFRS-principer som förväntas tillämpas den 31 december 2005. IFRS är föremål för fortlöpande översyn och godkännande av EU, varför förändringar fortfarande kan ske.

Övrig informationsgivning

Sandvik kommer att den 31 mars 2005 publicera kvartalsvisa resultat- och balansräkningar för 2004 enligt IFRS samt effekten av införandet av IAS 39.

Sandviken den 8 februari 2005

Sandvik AB; (publ)