Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik aktiebolags bolagsstämma 2004

Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 6 maj beslutade om utdelning av 10,50 kronor per aktie för år 2003.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till tisdagen den 11 maj 2004. Utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg fredagen den 14 maj 2004.

Advokat Sven Unger valdes till ordförande för bolagsstämman. Clas Åke Hedström, styrelsens ordförande, redogjorde i sitt anförande för styrelsens roll och arbete samt ersättningskommitténs, revisionskommitténs och nomineringskommitténs arbete och funktion.

Lars Pettersson, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2003 och utvecklingen under det första kvartalet i år. Han redogjorde därvid för koncernens affärsidé som är att öka kundernas produktivitet och lönsamhet. En av de viktigaste drivkrafterna för Sandviks tillväxt och lönsamhet är omfattande satsningar på forskning och utveckling. Koncernens finansiella mål är ambitiösa och under våren har en översyn av målet för koncernens kapitalstruktur genomförts. Målet har reviderats och nettoskuldsättningsgraden skall uppgå till 0,6 med intervallet 0,5-0,7. Det tidigare målet var 0,6-0,8.

Valen

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Georg Ehrnrooth, Clas Åke Hedström, Sigrun Hjelmquist, Egil Myklebust, Arne Mårtensson, Lars Nyberg, Anders Nyrén och Lars Pettersson.

Vid bolagsstämman år 2000 utsågs för en tid av fyra år auktoriserade revisorerna Bernhard Öhrn och Lars Svantemark till ordinarie revisorer med auktoriserade revisorerna George Pettersson och Jan Berntsson som suppleanter. Med anledning av mandatperiodens avslut frånträder revisorerna sitt uppdrag och de avtackades på bolagsstämman. För en period om fyra år utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB, med auktoriserade revisorn Caj Nackstad som huvudansvarig.

Personalorganisationerna har utsett Bo Boström och Göran Lindstedt till ordinarie styrelseledamöter och Birgitta Karlsson och Bo Westin till suppleanter.

Återköp av aktier

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma göra ytterligare förvärv av aktier i bolaget. Styrelsen ges rätt att förvärva högst så många aktier att bolagets totala innehav av egna aktier vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköpet skall ske över Stockholmsbörsen och är ett led i att justera bolagets kapitalstruktur i enlighet med fastlagda finansiella mål. Styrelsen beslutade vid det konstituerande styrelsemötet idag att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av ordinarie bolagsstämma för att förvärva aktier i bolaget.

"AlttextNyblivna medaljörerna Lars-Erik Enquist (t v) och Peder Arvidsson.

Haglund-medaljörer

Peder Arvidsson och Lars-Erik Enquist vid Sandvik Coromant, inom affärsområde Sandvik Tooling, erhöll Wilhelm Haglund-medaljen för 2004 och utsågs till årets produktutvecklare inom koncernen. De belönades för utvecklingen av CoroMill® Century, en ny serie fräsar för höghastighetsbearbetning av aluminium. De nya verktygen höjer produktiviteten och förbättrar komponentkvaliteten för kunderna inom framförallt bil- och flygindustrin.

Sandviken den 6 maj 2004

Sandvik AB; (publ)