Hoppa till innehåll

Bolagsstämma i Sandvik AB

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 6 maj 2004 kl 18.00 i Ishallen, Jernvallen, i Sandviken.

ANMÄLAN

Aktieägare, som vill deltaga i bolagsstämman, skall anmäla detta till styrelsen under adress Sandvik AB, Koncernstab Juridik, 811 81 Sandviken, per telefon 026-26 09 40 vardagar mellan kl 09.00 och 16.00, per fax 026-26 10 86 eller via Internet på koncernens hemsida (www.sandvik.se). Anmälan skall vara Sandvik AB tillhanda senast den 29 april 2004 kl 15.00. För att ha rätt att deltaga måste aktieägare den 26 april 2004 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som har sina aktier förvaltar-registre-rade måste den 26 april 2004 hos VPC tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet.

V.v. att vid anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon-nummer samt ev. biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten skickas in före bolagsstämman.

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen inklusive:
  - redogörelse för dels styrelsens arbete, dels ersättningskommitténs och revisionskommitténs arbete och funktion,
  - anförande av verkställande direktören.
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 12. Beslut om arvode åt styrelsen.
 13. Val av styrelse.
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 15. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Beslut om arvode till revisorerna.
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 18. Nomineringskommitté.
 19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 10 - Utdelning

Styrelsen föreslår utdelning med 10,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 11 maj 2004. Om stämman beslutar så, beräknas utdelningen utsändas genom VPC:s försorg den 14 maj 2004.

Punkt 11-13 - Styrelse

Nomineringskommittén har bestått av representanter för de fyra största aktieägarna, nämligen
Carl-Olof By, Industrivärden, Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa, Marianne Nilsson, Robur, och Lars Otterbeck, Alecta, samt styrelsens ordförande Clas Åke Hedström. Nomineringskommittén föreslår följande:

Åtta ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

I fråga om arvode till styrelsen föreslås att ordföranden skall erhålla 975.000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, skall erhålla 325.000 kronor vardera, samt ett arvode för kommittéarbete om högst 200.000 kronor att enligt styrelsens beslut fördelas mellan styrelseledamöter som ingår i kommitté inrättad av styrelsen.

Omval av ordinarie styrelseledamöterna Georg Ehrnrooth, Clas Åke Hedström, Sigrun Hjelmquist, Egil Myklebust, Arne Mårtensson, Lars Nyberg, Anders Nyrén och Lars Pettersson.

Punkt 14 - Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att lägsta antalet revisorer blir en i stället för två och att det inte blir obligatoriskt med revisorssuppleant. § 8 i bolagsordningen föreslås få följande lydelse:

"§ 8
Stämman skall utse lägst två och högst tre revisorer och med samma antal suppleanter för dem. Stämman kan också utse en revisor, utan suppleant, om stämman till revisor utser ett registrerat revisionsbolag. Revisorsval äger rum på ordinarie bolagsstämma och gäller för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet."

Punkt 15-17 - Revisorer

Nomineringskommittén föreslår följande:

En revisor och inga suppleanter, under förutsättning att stämman beslutat om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag under punkt 14; dock föreslås, för tiden till dess bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen registrerats, två revisorer och två revisorssuppleanter.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

Nyval av registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB, under förutsättning att stämman beslutat om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag under punkt 14; dock föreslås att, för tiden till dess att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen registrerats, stämman väljer även aukt. revisorn Bernhard Öhrn till revisor samt väljer aukt. revisorerna George Pettersson och Joakim Thilstedt till revisorssuppleanter.

Punkt 18 - Nomineringskommitté

a. Nomineringskommittén föreslår följande:

En representant för envar av de fyra största aktieägarna, vilka inte får vara styrelseledamöter i bolaget, skall tillsammans med styrelsens ordförande utgöra nomineringskommitté för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsens ordförande är sammankallande. Kommittén väljer därefter ordförande för kommittén. Sammansättningen av kommittén inför styrelsevalet 2005 skall offentliggöras så snart kommittén är utsedd, vilket beräknas ske i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2004. Inget arvode skall utgå till nomineringskommittén. Nomineringskommittén skall ta fram förslag till antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelsen och revisorer, samt val av styrelse och i förekommande fall revisorer.

b. Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) föreslår följande:

Bolagsstämman skall välja en nomineringskommitté. Den bör bestå av tre till fem från bolaget fristående personer och representera bolagets ägare. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén.
Punkt 19 - Förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att styrelsen skall bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förslaget innebär i huvudsak att styrelsen skall bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköpet skall ske över Stockholmsbörsen och är ett led i att justera bolagets kapitalstruktur i enlighet med fastlagda finansiella mål. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt hos bolaget två veckor före stämman.
-----------------

Aktieägare representerande cirka 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att rösta för styrelsens och nomineringskommitténs förslag enligt ovan.

PROGRAM FÖR AKTIEÄGARE

Inregistreringen till stämman börjar kl 15.30, med musik och föredrag från kl 16.00.

Sandviken i april 2004

SANDVIK AKTIEBOLAG; (publ)
Styrelsen

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.