Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Steel ökar takten i förändringsarbetet

Sandvik Steel har beslutat att intensifiera det pågående förändringsprogrammet genom att genomföra en översyn av organisationsstrukturen vid huvudanläggningen i Sandviken.

Syftet är att förbättra den otillräckliga lönsamheten genom minskade kostnader, höjd effektivitet och ökad flexibilitet.

Som en konsekvens av detta beräknas antalet tjänstemän i Sandviken minska med 140 befattningar. Även kollektivanställda med befattningar där det huvudsakliga arbetsinnehållet är av administrativ karaktär kan komma att beröras. Förhandlingar med de fackliga parterna inleds omedelbart. De fackliga organisationerna liksom Länsarbetsnämnden har idag informerats.

Ett mycket starkt fokus läggs även fortsättningsvis på ökad produktivitet vid produktionsanläggningarna i Sandviken. Kapacitetsutnyttjandet ska öka med minst 20 procent.

- Sandvik Steels lönsamhet är fortfarande otillräcklig, särskilt i Sandviken. För att vi ska kunna nå lönsamhetsmålen och säkerställa en långsiktig positiv utveckling av företaget måste kostnaderna minska och effektiviteten öka, säger Peter Gossas, VD för Sandvik Steel.

Sandviken den 3 september 2002

AB Sandvik Steel