Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar nordamerikanska verktygsföretaget Valenite

Sandvik har träffat en överenskommelse med Milacron Inc., USA, om förvärv av dess nordamerikanska verktygsföretag Valenite.

Förvärvet förutsätter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

Valenite är en ledande leverantör av avancerade verktygslösningar för metallbearbetning i Nordamerika. Företaget, med cirka 1 300 anställda, har huvudkontor i Madison Heights, Michigan, USA, och tillverkningsenheter i Syd-Carolina, Michigan och Texas. Försäljningen uppgick år 2001 till omkring 2 000 MSEK (200 MUSD) och rörelseresultatet var 30 MSEK (3 MUSD). Rörelsemarginalen har historiskt uppgått till i genomsnitt omkring 10 % men påverkades kraftigt av lågkonjunkturen i Nordamerika under 2001.

Valenite kommer att ingå som ett separat företag i affärsområdet Sandvik Tooling med bibehållen identitet samt egen FoU, produktion, marknadsföring och särskilda distributionskanaler.

Sandvik förvärvar Valenite för 1 750 MSEK (175 MUSD). Goodwill beräknas preliminärt till omkring 1 000 MSEK (100 MUSD) efter omstruktureringskostnader. Förvärvet kommer under det första året att ha en viss negativ effekt på Sandviks resultat men Valenite kommer inom några år att uppnå en högre rörelsemarginal jämfört med den historiska nivån. Det skall åstadkommas genom pågående effektivitetsprogram och ett operativt samarbete inom Sandvik Tooling omfattande produktion, teknologi, logistik samt FoU.

- Genom förvärvet av Valenite förbättrar vi vår position på den nordamerikanska marknaden. Valenite är ett mycket välkänt varumärke och företaget har en stark försäljnings- och marknadsorganisation. Valenite kompletterar Sandvik Toolings nuvarande verksamhet genom en breddning av kundbasen, särskilt inom fordonsindustrin. Sandvik kommer genom sin globala ställning att stärka Valenites produktprogram och konkurrenskraft och därmed ytterligare utveckla det totala erbjudandet till kunden, säger Anders Thelin, chef för affärsområde Sandvik Tooling.

JPMorgan har varit Sandviks finansiella rådgivare vid förvärvet.

Sandviken den 18 juni 2002

Sandvik AB; (publ)