Bolagsstämma i Sandvik AB

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 7 maj 2002 kl 15.00 i Ishallen, Jernvallen, i Sandviken.

ANMÄLAN

Aktieägare, som vill deltaga i bolagsstämman, skall anmäla detta till styrelsen under adress Sandvik AB, Koncernstab Juridik, 811 81 Sandviken, per telefon 026-26 09 40 vardagar mellan kl 09.00 och 16.00, per fax 026-26 10 86. Anmälan skall vara Sandvik AB tillhanda senast tisdagen den 30 april 2002 kl 15.00. För att få rätt att deltaga måste aktieägare fredagen den 26 april 2002 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som har sina aktier förvaltar-registre-rade måste senast den 26 april 2002 hos VPC tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman.

V.v. att vid anmälan uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon-nummer samt ev. biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas före bolagsstämman.

DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Anförande av verkställande direktören Clas Åke Hedström
5. Godkännande av röstlängd
6. Val av justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

BESLUTSFÖRSLAG

Aktieägare representerande ca 25 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 12-16 enligt ovanstående föredragnings-lista, kommer att rösta för följande förslag. Förslaget har, i enlighet med de principer som sedan flera år tillämpats i bolaget, beretts av styrelsens ordförande samt representanter för de fyra största aktieägarna:

Punkt 12: Åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter

Punkterna
13 och 16: Oförändrat antal revisorer och revisorssuppleanter föreslås. Upplysningsvis antecknas att vid ordinarie bolagsstämma 2000 utsågs för en tid av fyra år Lars Svantemark och Bernhard Öhrn till ordinarie revisorer med Peter Markborn och Åke Näsman som suppleanter. Ingen av dessa har anmält önskan om frånträde av sitt uppdrag.

Punkt 14: Arvode till styrelsen föreslås utgå med 2.400.000 kronor (för år 2002) att mellan styrelsens ledamöter fördelas enligt styrelsens egen prövning. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Punkt 15: Omval av ordinarie styrelseledamöterna Georg Ehrnrooth, Per-Olof Eriksson, Clas Åke Hedström, Arne Mårtensson, Lars Nyberg och Mauritz Sahlin samt nyval av Anders Nyrén och Lars Pettersson.

Anders Nyrén är VD och koncernchef i Industrivärden samt styrelseledamot i Handelsbanken och SCA. Lars Pettersson – som för närvarande är vice VD i Sandvik AB, chef för affärsområdet Sandvik Specialty Steels och VD för AB Sandvik Steel - har av styrelsen utsetts till ny VD och koncernchef i Sandvik AB från den 7 maj 2002.
Percy Barnevik och Clas Reuterskiöld har undanbett sig omval.

UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG

Styrelsen föreslår att utdelningen för 2001 blir 9,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås bli måndagen den 13 maj 2002. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPCs försorg torsdagen den 16 maj 2002.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förslaget innebär i huvudsak att styrelsen skall bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköpet skall ske över Stockholms- börsen och är ett led i att justera bolagets kapitalstruktur i enlighet med fastlagda finansiella mål. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt hos bolaget från och med den 23 april 2002.

Sandviken i april 2002

SANDVIK AKTIEBOLAG; (publ)
Styrelsen