Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik bildar pensionsstiftelse i Sverige

Efter beslut av styrelsen har Sandvik i augusti bildat en pensionsstiftelse för att trygga sina pensionsutfästelser till tjänstemän i Sverige enligt ITP-planen.

Sandviks svenska bolag har till Sandviks Pensionsstiftelse i Sverige avsatt 1 069 MSEK, vilket motsvarar pensionsskulden. Stadgarna för stiftelsen har inlämnats för godkännande till Länsstyrelsen Gävleborg, som är tillsynsmyndighet.

De anställdas förmåner påverkas inte på något sätt av att en stiftelse införs. Inte heller påverkas Sandviks ansvar mot anställda och pensionärer.

Stiftelsens tillgångar utgör en pant för Sandvikbolagens pensionsåtagande till tjänstemän. Genom inrättandet av panten utgår motsvarande pensionsskuld ur Sandviks balansräkning. Balansomslutningen påverkas dock endast marginellt eftersom avsättningen huvudsakligen finansierats genom lån.

Målet är att stiftelsens medel skall placeras så att de ger en avkastning som i genomsnitt överträffar pensionsskuldens finansiella uppräkning om ca 50 MSEK per år. På sikt beräknas stiftelsen därigenom ge en lägre pensionskostnad för företaget.

Medlen kommer att successivt placeras på svensk och internationell kapitalmarknad.

Sandviken den 22 augusti 2001

Sandvik AB; (publ)