Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB:s extra bolagsstämma den 18 december 2000

Styrelsens förslag till koncernintern överlåtelse av Sandvik Invest AB från Sandvik AB till Sandvik Finance B.V. finns enligt tidigare kallelse tillgängligt för aktieägarna fr.o.m. den 8 december 2000.

Styrelsens förslag omfattar även överlåtelse av CTT Cutting Tool Technology B.V. från Sandvik AB till Sandvik Finance B.V.

Sammantaget innebär dessa koncerninterna överlåtelser att moderbolaget tillförs cirka 9 450 MSEK av de koncernmässigt disponibla vinstmedlen. Koncernens resultat- och balansräkningar påverkas ej.

Sandviken den 8 december 2000

Sandvik AB; (publ)
Styrelsen