Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Beslut på extra bolagsstämma i Sandvik AB

Sandvik AB:s extra bolagsstämma i Stockholm den 18 december beslöt att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av Sandvik Invest AB från Sandvik AB till Sandvik Finance B.V.

Styrelsen har samtidigt beslutat om överlåtelse av CTT Cutting Tool Technology B.V. från Sandvik AB till Sandvik Finance B.V. Sammantaget innebär dessa koncerninterna överlåtelser att moderbolagets disponibla vinstmedel ökar med ca 9 450 MSEK. Koncernens resultat- och balansräkningar påverkas ej.

Genom beslutet ökar moderbolagets fria egna kapital och möjligheten till återköp av aktier.

I augusti presenterades nya övergripande målsättningar för koncernen. Målen innebär att den organiska tillväxten skall uppgå till 6% per år i genomsnitt jämfört med det tidigare målet på 4%. Härtill kommer företagsförvärv. Avkastningen på sysselsatt kapital skall uppgå till 20% per år.

Vidare presenterades ambitionen att öka nettoskuldsättningsgraden från 0,3 till intervallet 0,6-0,8 i syfte att förbättra kapitalstrukturen. Detta skall ske genom organisk tillväxt, förvärv, fortsatt hög utdelning - minst 50% av vinsten per aktie - samt genom återköp av aktier.

Målen är betydligt mer aggressiva jämfört med tidigare och skall ses mot bakgrunden av att koncernen är väl positionerad inom utvalda nischer. Verksamheten har goda möjligheter att öka tillväxttakten genom ökad inriktning på produkter och kundområden med större tillväxtpotential än genomsnittet.

Koncernens höga lönsamhet och starka kassaflöde möjliggör såväl organisk tillväxt som expansion genom förvärv samt en offensiv utskiftningspolitik i form av utdelning och återköp av egna aktier.

Sandviken den 18 december 2000

Sandvik AB; (publ)
Styrelsen