Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Emission av konvertibelt förlagslån samt teckningsoptioner till anställda i Sandvik

Styrelsen för Sandvik AB har idag beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma den 29 april 1999 att tillsvidareanställda1) i Sandvik-koncernen i Sverige skall erbjudas teckna konvertibla skuldförbindelser i Sandvik AB samt att tillsvidareanställda1) i Sandvik-koncernen i vissa länder utanför Sverige skall erbjudas förvärva teckningsoptioner i Sandvik AB.

Det konvertibla förlagslånet föreslås uppgå till högst cirka 1 000 miljoner kronor och skall löpa under tiden från och med den 2 juli 1999 till och med den 30 juni 2004. Lånet föreslås löpa med en årlig ränta motsvarande huvudsakligen 12-månaders STIBOR minus 0,75 procentenheter. Konverteringskursen föreslås motsvara ett belopp uppgående till cirka 125 procent av den genomsnittliga börskursen för aktier av serie B i Sandvik AB under perioden 15-28 april 1999. Anmälningstiden föreslås löpa under perioden 10-26 maj 1999.

Samtliga anställda i Sverige till vilka erbjudandet riktas föreslås få teckna konvertibla skuldförbindelser för belopp mellan cirka 10 000 SEK och cirka 200 000 SEK.

Vidare föreslås emission av ett förlagslån med avskiljbara teckningsoptioner. Teckningskursen föreslås motsvara ett belopp uppgående till cirka 125 procent av den genomsnittliga börskursen för aktier av serie B i Sandvik AB under perioden 15-28 april 1999. Anmälningstiden föreslås löpa under perioden 10-26 maj 1999.

Samtliga anställda i vissa länder utanför Sverige till vilka erbjudandet riktas föreslås få förvärva mellan 100 och 1000 teckningsoptioner.

Vid full konvertering av det konvertibla förlagslånet samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna beräknas cirka 8,7 miljoner aktier tillkomma, vilket motsvarar en utspädning med cirka 3,2 procent av antalet aktier och cirka 0,4 procent av antalet röster. Aktiekapitalet i Sandvik AB skulle därigenom öka med cirka 52 miljoner kronor.

Styrelsens förslag hålls tillgängligt från och med den 22 april 1999 på Sandvik AB:s huvudkontor.

Sandviken den 7 april 1999

Sandvik AB; (publ)

1)Erbjudandet omfattar inte anställda i Seco Tools-koncernen. Erbjudandet gäller inte anställda i länder där legala eller administrativa skäl omöjliggör eller väsentligen försvårar erbjudandets genomförande.