Nyckeltal för Sandvik

Intäkter per kundsegment

 • Gruvor 40
 • Verkstad 23
 • Fordon 11
 • Energi 10
 • Anläggning 8
 • Flyg 5
 • Övriga 3

Intäkter per marknadsområde

 • Europa 35
 • Nordamerika 22
 • Asien 20
 • Afrika/Mellanöstern 9
 • Australien 9
 • Sydamerika 5
Nyckeltal, kvarvarande verksamhet
2017  2018 2019 2020
Intäkter, MSEK 90 827 100 072 103 238
Förändring % 11 10 3 –16
varav organisk, % 10 11 0 –6
varav struktur, % –4 –1 –2
varav valuta, % 1 2 4 –9
Rörelseresultat, MSEK 18 073 18 655 13 386 11 216
% av intäkter 19,9 18,6 13,0 13,0
Justerat rörelseresultat, MSEK 14 613 18 590 19 219 14 563
% av intäkter 16,1 18,6 18,6 16,9
Resultat efter finansiella intäkter och
kostnader, MSEK
16 962 17 860 12 150 11 270
% av intäkter 18,7 17,8 11,8 13,0
Koncernresultat, MSEK 13 212 13 214 8 728 8 753
Eget kapital, MSEK 48 722 58 120 61 858 65 082
Soliditet, % 46 49 51 55
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,33 0,20 0,18 0,04
Kapitalomsättningshastighet, % 85,1 84,8 85,7 72,5
Likvida medel, MSEK 12 724 18 089 16 987 23 752
Avkastning på eget kapital, % 31,5 24,3 14,2 13,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 23,8 22,7 15,2 13,3
Investeringar (capex), MSEK 3 580 3 920 4,136 3,198
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 14 752 15 353 17 807 15 414
Kassaflöde, MSEK 4 571 5 820 –1 050 7 327
Antal medarbetare, 31 december 42 858 41 670 40 235 37 123