Nyckeltal för Sandvik

För siffror exklusive affärsområde Sandvik Materials Technology*, gå till sidan Sandvik i siffror i sektionen Investerare.

*Läs om separationen av Sandvik Materials Technology och börsnotering av Alleima

Intäkter per kundsegment

 • Gruvor 47
 • Verkstad 21
 • Infrastruktur 10
 • Fordon 8
 • Flyg 4
 • Energi 3
 • Övriga 7

Intäkter per marknadsområde

 • Europa 31
 • Nordamerika 21
 • Asien 20
 • Afrika/Mellanöstern 11
 • Australien 11
 • Sydamerika 6
Nyckeltal
2017  2018 2019 2020 2021
Orderingång, MSEK 95 444 102 440 104 075
Förändring, % 15 9 –2
Organisk tillväxt orderingång, %1) 15 9 –1,6
Intäkter, MSEK 90 827 100 072 103 238
Förändring, % 11 10 3 –16 15
Organisk tillväxt intäkter, %1) 10 11 –0,2 –11 12
Justerad EBIT, MSEK2) 14 613 18 590 19 219 14 563 18 116
Justerad EBIT marginal 16,1 18,6 18,6 16,9 18,3
Periodens resultat, MSEK 13 212 13 214 8 728 8 753 14 493
Eget kapital, MSEK 48 722 58 120 61 858 65 082 77 200
Soliditet, % 46 49 51 55 50
Nettoskuldsättningsgrad 0,33 0,20 0,18 0,04 0,35
Avkastning på sysselsatt kapital, %3) 23,8 22,7 15,2 13,3 19,5
Investeringar (capex), MSEK 3 580 3 920 4 136 3 198 3 578
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 14 752 15 353 17 807 15 414 13 217
Kassaflöde, MSEK 4 571 5 820 –1 050 7 327 –10 489
Antal medarbetare, 31 december 42 858 41 670 40 235 37 123 44 133

1) Förändring jämfört med föregående år i fast valuta för jämförbara enheter, exklusive förvärv.
2) Resultatet justerat för jämförelsestörande poster. För helåret 2021 uppgick de till 538 MSEK (-3 347). Helåret 2021 är även påverkat av avveckling av förmånsbestämda pensionsplaner i USA och England. 2020 är huvudsakligen påverkat av besparingsåtgärder samt kostnader relaterat till försäljningen av Varel Oil & Gas under första kvartalet.
3) Kvartalet baserat på annualiserad kvartalssiffra och årssiffran på snittet för fyra kvartal.