Nyckeltal för Sandvik

Intäkter per kundsegment*

 • Gruvor 37
 • Verkstad 21
 • Energi 12
 • Fordon 11
 • Anläggning 8
 • Flyg 7
 • Övriga 4

Intäkter per marknadsområde*

 • Europa 37
 • Nordamerika 23
 • Asien 19
 • Afrika/Mellanöstern 9
 • Australien 7
 • Sydamerika 5
Nyckeltal, kvarvarande verksamhet
2017  2018 2019
Intäkter, MSEK 90 827 100 072 103 238
Förändring % 11 10 3
varav organisk, % 10 11 0
varav struktur, % –4 –1
varav valuta, % 1 2 4
Rörelseresultat, MSEK 18 073 18 655 13 386
% av intäkter 19,9 18,6 13,0
Justerat rörelseresultat, MSEK 14 613 18 590 19 219
% av intäkter 16,1 18,6 18,6
Resultat efter finansiella intäkter och
kostnader, MSEK
16 962 17 860 12 150
% av intäkter 18,7 17,8 11,8
Koncernresultat, MSEK 13 212 13 214 8 728
Eget kapital, MSEK 48 722 58 120 61 858
Soliditet, % 46 49 51
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,33 0,20 0,18
Kapitalomsättningshastighet, % 85,1 84,8 85,7
Likvida medel, MSEK 12 724 18 089 16 987
Avkastning på eget kapital, % 31,5 24,3 14,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 23,8 22,7 15,2
Investeringar (capex), MSEK 3 580 3 920 4,136
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 14 752 15 353 17 807
Kassaflöde, MSEK 4 571 5 820 –1 050
Antal medarbetare, 31 december 42 858 41 670 40 235

* Exklusive Other operations (Varel O&G)