Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen inom Sandvik omfattar det system, bestående av principer, riktlinjer, strukturer och processer, genom vilket koncernen styrs och kontrolleras. Syftet är att säkerställa ett effektivt och värdeskapande beslutsfattande genom en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och koncernledning.

Läs mer om bolagsstyrning i investerarsektionen


Sandvik_way_se.svg