Väsentlighetsanalys

Koncernledningen genomför regelbundet en väsentlighetsanalys. Utgångspunkten är hållbarhetsagendan för koncernen, som bygger på internationella ramverk och institutioner såsom Global Reporting Initiative (GRI), FN:s Global Compact, medierapportering, globala trender samt resultat av våra intressentdialoger, utöver vår egen bedömning av relevanta områden.

I slutet av 2016 genomfördes en väsentlighetsanalys som gäller för 2017–2019.

Nya långsiktiga hållbarhetsmål

Under 2018 inleddes arbetet med att sätta nya långsiktiga hållbarhetsmål. Arbetet genomfördes av koncernledningen tillsammans med de tre affärsområdena och alla divisioner. Under processen att utvärdera de viktigaste målen gjordes en väsentlighetsanalys där våra intressenter var involverade.

Resultatet av processen är våra fyra nya långsiktiga hållbarhetsmål som gäller för alla affärsområden. I tillägg till våra väsentliga aspekter för 2017–2019, har vi även lagt ett uttalat fokus på våra leverantörer för att få en helhetssyn gällande livscykeln för våra produkter och tjänster.