Styrning och regelefterlevnad

Vi vill säkerställa effektivt och värdeskapande beslutsfattande genom en tydlig uppdelning av roller och ansvar mellan aktieägare, styrelsen och koncernledningen.

Alla aktieägare kan utöva sin rätt att rösta på årsstämman, som är det högsta beslutsfattande organet. Sandviks anställda ges möjlighet till insyn och att utöva inflytade i företagets verksamhet genom sina fackliga representanter som, enligt svensk lag, har rätt till facklig representation i styrelsen.

Ramverk för styrning

Sandviks bolagsstyrning regleras genom vårt ramverk för styrning, The Sandvik Way.

Regelefterlevnad

Sandvik vill bedriva affärer på ett ärligt, etiskt och ansvarsfullt sätt.

Skatt

Vi strävar alltid efter att vara en god samhällsmedborgare och alla skatteaktiviteter ska hanteras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.