Regelefterlevnad

På Sandvik är vi fast beslutna att bedriva vår verksamhet med ärlighet och integritet enligt höga etiska standarder för att leva upp till såväl lagstadgade krav som intressenters förväntningar.

Vår uppförandekod är utformad så att den vägleder alla medarbetare i deras dagliga arbete och på så sätt säkerställer att Sandvik är en god samhällsmedborgare och en respektfull partner.

Program för regelefterlevnad

Sandviks regelefterlevnadsprogram omfattar bekämpning av mutor och korruption, konkurrensrätt, handelsrätt och dataskydd och utgör en viktig del i arbetet. Programmen baseras på vägledning från tongivande myndigheter och organisationer.

Vart och ett av efterlevnadsprogrammen innehåller följande:

  • Identifiering och bedömning av risker
  • Kontroll (inklusive riktlinjer, rutiner och journalföring)
  • Utbildning
  • Möjliggörande och verkställande
  • Uppföljning, rapportering och förbättring
  • Organisation