Vatten

Omkring 90 procent av vår tillverkning sker i områden med god tillgång till vatten. Vi övervakar ändå vattenanvändningen och vidtar en mängd åtgärder för att minimera förbrukningen, inklusive återanvändning av kylvatten för att minska behovet av färskvatten.

Sandviks utsläpp till vatten består huvudsakligen av kväveföreningar, syreförbrukande ämnen och metaller. Allt avfallsvatten från tillverkningsprocesserna renas innan det släpps ut för att säkerställa att alla utsläpp ligger under gränsvärdena.

Vatten ingår inte i Sandviks produkter. Vid tillverkning, särskilt i varma miljöer, kommer en viss mängd vatten oundvikligen att dunsta och förångas. I förhållande till produktion och totala vattenvolymer är de förångade volymerna obetydliga. Det finns inga steg i våra tillverkningsprocesser som skulle kunna orsaka irreversibla föroreningar av vattnet som används. Allt vatten som vi använder släpps tillbaka efter nödvändig behandling, antingen i våra egna eller tredje parts reningsverk. För de största tillverkningsenheterna kontrolleras användning och utsläpp av vatten noggrant och enligt gällande tillstånd. Inga betydande incidenter relaterat till vatten rapporterades.

Mer data om vatten i årsredovisingen.