Avfall

Kretsloppstänkande är centralt för Sandvik och vi återvinner och återanvänder för att minska användningen av råmaterial och minska avfall. Det totala avfallet minskade med 2 procent. Under 2020 återvann 18 Sandvik-anläggningar 100 procent av sitt avfall. Sandvik återvinner både stål och hårdmetall.

Metoderna för avfallshantering har utformats efter Europaparlamentets och rådets förordning 1013/2006 om transport av avfall av den 14 juni 2006. Dessa definitioner ska tillämpas av våra rapporterande enheter. Fastställande av metod för bortforsling varierar inom företaget men baseras i huvudsak på information från företaget som sköter avfallshanteringen.

Mer data om avfall i årsredovisingen.