Människan i fokus

Vi jobbar inom tung industri, där arbetsmiljön kan innehålla flera potentiella risker. Att skapa en arbetsplats som är säker och hälsosam har alltid högsta prioritet.

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna och vi kommer att flytta ribban allt högre. Vårt mål är att inga människor ska skadas under arbetet.

Framsteg

  • Vi lanserar program för hälsa och friskvård till alla medarbetare.
  • Under 2020 satsade vi extra på våra medarbetares psykiska hälsa eftersom allt fler arbetade hemifrån till följd av coronapandemin.
  • Vid Sandvik Coromant har alla chefer erbjudits säkerhetsutbildning och vi har börjat arbeta mer proaktivt med riskutredning.

Minskning av TRIFR

För att minska vår totala olycksfrekvens (TRIFR) med 50 procent måste vi minska den till 2,3 år 2030. Diagrammet visar minskning av TRIFR under 2016–2020.

009c.svg

Under 2020 rapporterades 133 skador och TRIFR uppgick till 3,2, vilket är de lägsta siffrorna någonsin för Sandvik. Dessvärre rapporterades två dödsfall i arbetet, de första sedan 2015.

Den prickade linjen är en indikering på hur bra vi ligger till i jämförelse med 2030-målen vilket innebär att vi 2020 överträffade kraven i förhållande till målet. Målet justeras för strukturförändringar.Kvinnor i chefspositioner

Vårt mål är att öka andelen kvinnor på chefspositioner till en tredjedel år 2030. Diagrammet visar ökningen av kvinnor i chefspositioner under 2016–2020.

009d.svg

Under 2020 ökade andelen kvinnliga chefer till en ny högsta nivå, 18,5 procent. Den prickade linjen är en indikering på hur bra vi ligger till i jämförelse med 2030-målen, vilket innebär att vi ligger under kraven i förhållande till målet. I vår plan ingår att accelerera ökningstakten av andelen kvinnliga chefer under kommande år, vilket är nödvändigt för att uppnå 2030-målet.

People symbol.svg

Ta reda på mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.
Gå till sidan för delårsrapporter