Människan i fokus

Vi jobbar inom tung industri, där arbetsmiljön kan innehålla flera potentiella risker. Att skapa en arbetsplats som är säker och hälsosam har alltid högsta prioritet.

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna och vi kommer att flytta ribban allt högre. Vårt mål är att inga människor ska skadas under arbetet.

Framsteg

  • Vi fortsätter utrullningen av program för hälsa och friskvård till alla medarbetare.
  • Under 2020–2021 satsade vi extra på våra medarbetares psykiska hälsa eftersom allt fler arbetade hemifrån till följd av coronapandemin.

Minskning av TRIFR

För att minska vår totala olycksfrekvens (TRIFR)* med 50 procent måste vi minska den till 2,3 år 2030. Tabellen och diagrammet visar minskning av TRIFR under 2016–2021.

*Antal olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar

TRIFR (total olycksfallsfrekvens)
2016-2018 2019 2020 2021
4,6 3,8 3,2 3,5

*Snittvärde

people_se.svg

Under 2021 uppgick TRIFR till 3,5, vilket var en ökning om 9 procent. Ökningen beror främst på ett stort antal mindre allvarliga olyckor, vilka stod för 79 procent av den totala ökningen.

Den prickade linjen är en indikering på hur bra vi ligger till i jämförelse med 2030-målet vilket innebär att vi 2021 fortfarande är i linje med vårt mål. Målet justeras för strukturförändringar.
Kvinnor i chefspositioner

Vårt mål är att öka andelen kvinnor på chefspositioner till en tredjedel år 2030. Tabellen och diagrammet visar ökningen av kvinnor i chefspositioner under 2016–2021.

Andel kvinnliga chefer, %
2016-2018* 2019 2020 2021
17,1 18,2 18,5 19,8

*Snittvärde

Fair_play_se.svg

Under 2021 ökade andelen kvinnliga chefer till en ny högsta nivå, 19,8 procent, vilket överträffade målet för 2021 på 19,5 procent.

Den prickade linjen är en indikering på hur bra vi ligger till i jämförelse med 2030-målen, vilket innebär att vi ligger under kraven i förhållande till målet. I vår plan ingår dock att accelerera ökningstakten av andelen kvinnliga chefer under kommande år, vilket är nödvändigt för att uppnå 2030-målet.

People symbol.svg

Ta reda på mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.
Gå till sidan för delårsrapporter