Klimatförändring

Lastaren Sandvik LH518B™ är ett exempel batterielektrisk utrustning som bidrar till minskad miljöpåverkan inom gruvdrift.

Vi ska leva upp till våra åtaganden att minska påverkan på klimatet. Vår ambition är att ändra sättet att tänka och påverkan av vår verksamhet för nå målen tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Framsteg under förra året

Samtliga affärsområden arbetade hårt under 2022 för att definiera våra mål enligt Science Based Targets initiative (SBTi) och vi skickade in dem för godkännande. Målen innefattar nettonollutsläpp för vår egen verksamhet, uppvärmning och energi (scope 1 och 2) år 2040 och för kunder, leverantörer och transporter (scope 3) år 2050.

Vi ligger väl i linje med att uppnå målen för 2030 även om våra utsläpp ökade med 4 procent under 2022, detta på grund av ökad produktion. Jämfört med basvärdet 2016–2018 har vi dock minskat utsläppen med 35 procent, främst till följd av energicertifikat och genom att byta ut fossilgas mot biogas.

År 2022 tecknade vi en kreditfacilitet värd 11 miljarder SEK som är kopplad till våra mål för klimatet och cirkulär avfallshantering. Årliga nyckeltal relateras till hållbarhetsmålen och räntemarginalen påverkas positivt eller negativt beroende på om nyckeltalen uppfylls eller inte.

Under 2022 lanserade vi flera nya produkter som bidrar till att minska våra kunders klimatpåverkan.

Minskning av scope 1 och 2 växthusgasutsläpp

För att minska våra utsläpp av växthusgaser med 50 procent måste vi minska dem till 109 kiloton år 2030. Tabellen och diagrammet visar minskning av växthusgasutsläpp 2016–2022.

Utsläpp av växthusgaser, kton
2016-2018 2019 2020 2021 2022
218* 184 149 136 142

*Snittvärde

Climate_se.svg

Våra utsläpp av växthusgaser ökade med 4 procent till 142 kiloton till följd av ökad produktion under året. Vi överträffade dock det riktvärde vi bör uppnå för att ligga i linje med målet med 22 procent och har minskat utsläppen med 35 procent jämfört med basvärdet. Det har uppnåtts främst genom fossilfria elinköp och genom att byta från fossilgas till biogas.

Den prickade linjen i digrammet är en indikering på hur vi ligger till i jämförelse med 2030-målet. Målet justeras för strukturförändringar.


Ta reda på mer om våra framsteg

Du kan läsa mer om våra senaste framsteg i delårsrapporten.
Gå till sidan för delårsrapporter